Ministertsvo financií

Ministerstvo financií  predkladá návrh záverečného účtu verejnej správy vrátane štátneho záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok vláde.

  • Vláda predkladá národnej rade návrh štátneho záverečného účtu za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a na informáciu  záverečný účet verejnej správy.
  • Národná rada pri prerokovaní štátneho záverečného účtu rozhoduje o použití prebytku štátneho rozpočtu alebo o spôsobe úhrady schodku štátneho rozpočtu.
  • Ministerstvo financií zverejňuje výsledky hospodárenia verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu za príslušný štvrťrok bežného rozpočtového roka

Vláda zodpovedá  národnej  rade za hospodárenie  s  prostriedkami štátneho rozpočtu. Vláda predkladá národnej rade správu o plnení štátneho rozpočtu v rámci správy o plnení rozpočtu verejnej správy za prvý polrok a to  najneskôr  do 90 dní po uplynutí prvého polroka. Súčasťou správy o plnení štátneho rozpočtu je aj informácia o vykonaných opatreniach vlády na preklenutie nesúladu medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu a o povolenom prekročení výdavkov štátneho rozpočtu dosiahnutím vyšších príjmov štátneho rozpočtu.

Používanie verejných financií je zákonne podriadené prísnej kontrole, ktorá v prípade nedodržania zákonných ustanovení môže vyústiť k porušeniu finančnej disciplíny.

Porušením finančnej disciplíny je

  • poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom,
  • poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov,
  • neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,
  • neodvedenie výnosu z verejných prostriedkov do rozpočtu subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu,
  • prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie verejných prostriedkov,
  • prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov,
  • prekročenie rozsahu splnomocnenia na prevzatie záväzkov.