Práva a povinnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia  poskytujú  svoje výkony odplatne v súlade s osobitným predpisom. Štátne rozpočtové organizácie si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne. Rozpočtové organizácie zriadené obcou si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo tejto obce. Rozpočtové organizácie zriadené vyšším územným celkom si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, ak o tom rozhodne zastupiteľstvo tohto vyššieho územného celku.

Rozpočtová organizácia

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nie je oprávnená vystavovať, avalovať, nadobúdať ani prijímať zmenky, s výnimkou rozpočtovej organizácie, ktorou je ministerstvo financií pri správe štátneho dlhu  a  pri  správe  štátnych záruk podľa osobitného zákona; iné cenné papiere môže nadobúdať a vydávať alebo prevziať záruku za splatenie ich menovitej hodnoty alebo splatenie výnosu, len ak tak ustanovuje zákon.

Príspevková organizácia uhrádza výdavky v nasledujúcom roku zo svojho bežného účtu. Ak sa výdavky nevyčerpajú do konca februára, odvedú sa do troch dní po vyúčtovaní položiek  na príjmový účet štátneho rozpočtu. Pri nedostatku týchto prostriedkov sa potrebné prostriedky vyúčtujú na ťarchu rozpočtu nasledujúceho rozpočtového roka. Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia ako nájomca  môže použiť kapitálové  výdavky  na  technické zhodnotenie prenajatého majetku, ak doba nájmu trvá aspoň štyri roky od vynaloženia takéhoto výdavku.

Rozpočtová organizácia, ktorou je ministerstvo financií  môže  prijímať alebo  poskytovať úvery alebo pôžičky a vstupovať do úverových alebo  pôžičkových vzťahov ako ručiteľ, ak koná podľa osobitného predpisu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočtová organizácia, ktorou je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky môže poskytovať pôžičky  podľa osobitného predpisu.

Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie a príspevkovej  organizácie

Rozpočtová organizácia nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi  po zdanení zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie. Výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o financovaní  vedľajšieho hospodárstva.

Príspevková organizácia môže vykonávať so súhlasom zriaďovateľa  podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená,  iba ak plní úlohy určené zriaďovateľom. Náklady na  podnikateľskú činnosť  musia byť kryté výnosmi z nej. Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.

Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, je vedúci organizácie povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.