Produktivita práce

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje životnú úroveň obyvateľstva a tempo rastu HDP je produktivita práce.

Produktivita práce

Produktivita práce je vyjadrením konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti krajiny. Rozumie sa ňou množstvo tovaru vyrobeného zamestnancom za 1 hodinu práce.
Vysoká produktivita znižuje náklady a umožňuje znižovať cenu produkcie, čo znamená možnosť rozšíriť množstvo zákazníkov alebo zvýšiť zisk z každého výrobku, zvýšiť mzdy a dividendy a tým získať ďalších investorov.

Faktory, ktoré určujú tempo rastu produktivity sú vzdelávanie, výskum a vývoj, moderné technologické riešenia ,výroby digitálne technológie a motivácia zamestnancov.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

Dobrým predpokladom tempa ekonomického rastu je tvorivosť a iniciatíva ľudského kapitálu. Ten prispieva k prosperite spoločnosti zvyšovaním produktivity práce a zároveň zvyšuje produkt ekonomiky. Neurčuje HDP priamo, ale tak, že vplýva na jeho zložky. Príkladom je export, pretože je tou oblasťou, kde sa v najväčšej miere uplatňujú nové technológie a tak prinášajú i najvyššiu mieru zhodnotenia ľudského kapitálu.

Oblasti produktivity práce

Ďaľšou oblasťou, ktorá pôsobí na HDP je vzťah úrovne ľudského kapitálu a spotreby domácností. Vyššia úroveň ľudského kapitálu v krajine sa spája s nižšou spotrebou domácností, pretože domácnosti svoje prostriedky nespotrebujú,ale sporia a rozmiestňujú ich ako investície v krajine. A to priaznivo vplýva na dlhodobý ekonomický rast.

Investície do vzdelávania súvisia s pokrokom vo vede a prinášajú možnosť inovácií a zvyšovania kvality. Nízka úroveň sociálneho a ludského kapitálu je obrazom slabej miery technického pokroku v ekonomike.

V roku 2006 mala slovenská hodinová produkcia hodnotu 16,31 USD, Slovenskí pracovníci vyprodukovali hodnotu 28 209 USD na osobu. V okolitých krajinách V4 to bolo len zhruba 23 500 USD. V súčasnosti má Slovensko najvyššiu produktivitu práce a najnižšie mzdy v rámci krajín V4.

Medzi veľkými ekonomikami únie sa najviac zvýšila produktivita v Nemecku (o 2,7 %). V Británii vzrástla o 1 % a vo Francúzsku o 1,2 %. Najvyšší prírastok vlani zaznamenalo so 7 % Lotyšsko, nasledované Litvou (+5,9 %). Na Slovensku sa produktivita zvýšila o 5,8 %, čím sme sa v rámci EÚ umiestnili na treťom mieste. Vyplýva to z zverejnenej správy The EU Economy: 2007 Review. Moving Europe’s productivity frontier (Bilancia hospodárstva EÚ pre rok 2007. Posun hranice európskej produktivity).

Pridaj komentár