Karl Marx – ekonomická teória

Karl Marx bol nielen ekonóm, ktorý posunul ekonomické myslenie tej doby o kus dopredu, ale bol aj filozof, sociológ a revolucionár. Nesnažil sa iba vysvetľovať spoločenské javy, ale aj napomáhať zmenám v spoločnosti. Jeho teórie nadväzovali na niektoré Ricardove názory z čoho napríklad odvodil teóriu pracovnej hodnoty, pričom objavil zákon nadhodnoty. Pracovná sila dokáže vytvoriť […]

Hlava štátu

Prezident je Ústavou definovaný ako hlava štátu, ktorá zodpovedá za suverenitu a nezávislosť a určuje smer domácej a zahraničnej politiky. Je volený prímou, rovnou a tajnou voľbou na 6 rokov znovuzvolený múze byť len raz za sebou, neskoršia kandidatúra sa nevylučuje. Nesmie byť mladší ako 35 rokov a musí byť ruským občanom minimálne 10 rokov. […]

Produktivita práce

Dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje životnú úroveň obyvateľstva a tempo rastu HDP je produktivita práce. Produktivita práce Produktivita práce je vyjadrením konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti krajiny. Rozumie sa ňou množstvo tovaru vyrobeného zamestnancom za 1 hodinu práce. Vysoká produktivita znižuje náklady a umožňuje znižovať cenu produkcie, čo znamená možnosť rozšíriť množstvo zákazníkov alebo zvýšiť zisk z […]

Európska centrálna banka

Charakteristika ECB Je organizácia poverená výkonom menovej politiky a iných funkcií centrálnej banky v eurozóne. Tieto úlohy plní spolu s národnými bankami krajín eurozóny. ECB je jadrom Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk ESCB. Bola založená 1. júla 1998. Nahradila svojho predchodcu Európsky menový inštitút EMI. ECB má sídlo v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. 1. […]

Klasická ekonómia

Ďalší smer, ktorý nasledoval po fyziokratoch sa nazýval Klasická ekonómia alebo klasická politická ekonómia. Bola to škola ekonomického myslenia približne od polovice alebo konca 18. storočia do 70. rokov 19. storočia najmä v Spojenom kráľovstve, menej vo Francúzsku, Taliansku a USA, čiastočne v nemeckých krajinách a Rakúskej monarchii. Podľa mnohých zdrojov je obdobie klasickej ekonómie […]

Vplyv inflácie na finančný trh

Inflácia a finančný trh Ceny tovarov a služieb sa môžu v trhovej ekonomike kedykoľvek meniť. Niektoré ceny klesajú iné zasa rastú. Pojmom inflácia sa rozumie zníženie kúpnej sily peňažnej jednotky, ktoré sprevádza zvýšenie cenovej hladiny trvalého charakteru. O inflácii teda hovoríme vtedy, keď dochádza k všeobecnému rastu cien tovarov a služieb, nie iba k rastu […]

Horná a dolná komora Ruského parlamentu – Rada federácie a Štátna duma

Komory Ruského parlamentu Podľa ústavy z 12.12.1993 ruský parlament má dve komory. Horná, Rada federácie, má 178 členov, zastupuje 85 regiónov federácie. Každý región, bez ohľadu na veľkosť, má v nej dvoch delegátov. Prvého volia zástupcovia miestnej samosprávy, druhého príslušná exekutíva. Medzi jej kompetencie patrí ratifikácia zmeny hraníc medzi subjektmi Ruskej federácie, príkazu prezidenta o […]