Poľnohospodárstvo ako súčasť národného hospodárstva

Poľnohospodárstvo Patrí do primárneho sektora v rámci klasifikácie národného hospodárstva. Slovensko sa vţdy začleňovalo medzi agrárne krajiny s čiastočne vyvinutým industriálnym sektorom. V štruktúre hospodárstva dlhodobo prevládalo poľnohospodárstvo ako hlavný zdroj tvorby HDP a výţivy obyvateľstva. Vývoj poľnohospodárstva vo vzťahu k národnému hospodárstvu bol v rokoch 2009-2013 rozdielny. Ak berieme do úvahy celý agrokomplex v […]

Stredovek

Často nazývané „temné“ obdobie. Ekonómia bola silne ovplyvnená cirkvou . Ekonómiou sa zaoberá talianský učiteľ Tomáš Akvinský, bol najväčším katolíckym filozofom a bol silno ovplyvnený Aristotelom. Snažil sa vniesť kresťanské princípy a to spravodlivosť a rovnováhu aj do ekonomiky a to formou spravodlivého množstva a spravodlivej ceny, čím sa snažil predísť úžere. Tvrdili, že tovar […]

STRATÉGIA A STRATEGICKÝ MANAŽMENT

Strategický manažment sa odvíja od pojmu stratégia. Tento výraz ľudstvo používa už niekoľko tisíc rokov a jeho pôvod pramení z vojnovej terminológie. Jeho pôvod môžeme nájsť v gréckom slove „stratégos“, čo možno preložiť ako generál, pretože stratégos sa skladá z dvoch slov, konkrétne zo slova „stratos“ – vojsko a „ago“ – viesť, no a vojsko […]

Inflácia

Charakteristika inflácie Definícií inflácie je nespočetne veľa, každý autor sa k nej vyjadruje inak. Inflácia je jedným zo základných pojmov a problémov, ktorými sa zaoberá makroekonomická teória. V knihe Ekonómia v novej ekonomike sa uvádza, že „inflácia sa prejavuje dlhodobým rastom cenovej hladiny tovarov a služieb, prípadne trvalým znižovaním kúpnej sily peňažných jednotiek.“ Známy český […]

Okolnosti zavedenia zmiešaného volebného systému

Po rozpade Sovietskeho zväzu, ruská suverénna štátnosť začala zvláštnym spôsobom. Boris Jeľcin bol v júni 1991 zvolený za prvého prezidenta vtedajšej Ruskej sovietskej socialistickej republiky. Na konci roka 1991 sovietsky zväz prestala existovať, a Jeľcin požiadal o povolenie od znovuzvoleného ruského parlamentu, ktorý bol zvolený v roku 1990, o presadenie svojich reforiem prostredníctvom prezidentských dekrétov. […]

Meranie výkonnosti ekonomiky

Efektívnosť ekonomických procesov a činnosť ekonomických subjektov je potrebné merať. Komplexnosť modernej ekonomiky predpokladá neustále sledovanie, analýzu a vyhodnocovanie dosahovaných výsledkov na všetkých riadiacich stupňoch. Základnou makroekonomickou veličinou, ktorá sa používa na meranie výkonnosti ekonomiky je Hrubý Domáci Produkt, no možno ju merať aj pomocou Hrubého Národného Produktu. Na HDP sa podieľajú štyri sektory, ktoré […]

Národné hospodárstvo

Národné hospodárstvo tvorí určitý súhrn (mnoţinu) jednotlivých oblastí ekonomických činností realizovaných na území určitej krajiny. Tieto oblasti sú prostredníctvom deľby práce veľmi úzko prepojené, podmienené a navzájom závislé. Hlavnou funkciou NH je uspokojovať rastúce potreby obyvateľov statkami a sluţbami, starať sa o ţivotné prostredie, zabezpečovať technický, kultúrny a spoločenský pokrok krajiny. Národné hospodárstva celého sveta […]

Ekonomika

Klasická ekonómia alebo klasická politická ekonómia. Bola to škola ekonomického myslenia približne od polovice alebo konca 18. storočia do 70. rokov 19. storočia najmä v Spojenom kráľovstve, menej vo Francúzsku, Taliansku a USA, čiastočne v nemeckých krajinách a Rakúskej monarchii. Podľa mnohých zdrojov je obdobie klasickej ekonómie vlastne obdobím, v ktorom vznikla ekonómia ako (samostatná […]

História Ekonómie – Starovek

V tomto období sa zaužíval názov, ktorý zotrval do dnes. Názov ekonómia vznikol z gréckeho dvojslovného spojenia Oikos Nomos. Slovo oikos znamená dom a nomos – normy, pravidlá. Sformuloval ho grécky spisovateľ Xenofón. V tomto období to ešte nebola ekonómia ako ju poznáme dnes, ale iba domácnosti si sami riadili svoje rozpočty. Museli si vykalkulovať, […]