Keynesova a neoklasická ekonomická teória

Neoklasická ekonómia vznikla v 70-tých rokoch 19. storočia a dominovala v ekonomickom myslení až do 30-tých 20. storočia. Orientovala sa najmä na analýzu ponuky a dopytu cien, spotreby apodobne. Vychádzala zo Sayovho zákona trhov, dokonalej konkurencie, racionálneho správania subjektov a Gossenových zákonoch: 1. Postupným uspokojovaním určitej potreby klesá pôžitok. Čím viac má človek statkov na […]

Finančná kríza

Finančná kríza začala v roku 2007 a vyvrcholila v roku 2008. Zrušila americký investičný systém bankovníctva Wall Street. Finančná kríza spôsobila najväčší objem štátnych intervencií do finančného systému. Zanikli niektoré donedávna populárne typy finančných kontraktov a derivátov. Priebeh finančnej krízy Prvý krízový rok začal na jar 2007. Vo Washingtone začala hypotekárna kríza. Trhy o tomto […]

Ústava Ruskej federácie

Ruská federácia je definovaná ako demokratický federatívny štát s republikánskym zriadením v ktorom najdôležitejšími hodnotami sú ľudia a ich práva a slobody.  Občana sa môžu podieľať na vládnutí prostredníctvom slobodných volieb a pomocou referenda. Ruská federácia pozostáva z republík, teritórií, regiónov, miest, autonómnych regiónov a autonómnej oblasti, ktoré sú si rovné a môžu mať vlastnú legislatívu a vlastné orgány moci Tak isto […]

Postavenie poľnohospodárstva v ekonomike SR

Poľnohospodárstvo SR zastúpené právnickými osobami dosiahlo v roku 2007 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 314 mil. Sk. Vývoj základných ekonomických ukazovateľov bol sprevádzaný rýchlejším rastom nákladov (o 3,9 mld. Sk) ako výnosov (2,9 mld. Sk). V medziročnom raste tak prišlo k poklesu takmer o 1 miliardu Sk. Tržby za vlastné výrobky v bežných […]