NATO VO VYBRANÝCH POSKOMUNISTICKÝCH KRAJINÁCH

Slovensko a Nato Washingtonský summit NATO v roku 1999 prijal Akčný program pre členstvo (Membership Action Plan – MAP) ako praktický nástroj na realizáciu záväzku Aliancie pokračovať v jej rozširovaní, a ktorý potvrdil politiku otvorených dverí. Na základe skúseností z prístupového procesu pri poslednom rozšírení Aliancie MAP zameriava obsah prípravy kandidujúcich krajín v nasledovných oblastiach: Politické […]

Oznámenie o presťahovaní a Zdravotnícke služby

Oznámenie o presťahovaní Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■ Internetové stránky obcí a miest Dosiahnutá úroveň: Informatívna: Ústredný portál verejnej správy, Internetové stránky obcí a miest. Služba je v kompetencii obecných alebo mestských úradov – t. j. samospráv. Ide predovšetkým  o hlásenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, hlásenie prechodného pobytu, zrušenie prechodného pobytu. Prístup k službe je […]

Hospodárska a sociálna rada (Economic and Social Council) ECOSOC

Hospodárska a sociálna rada je podľa Charty OSN orgánom  pre koordináciu hospodárskej a sociálnej činnosti OSN a pridružených odborných organizácií a inštitúcií. Hospodárska a sociálna rada sa skladá z 54 členov Organizácie Spojených národov volených Valným zhromaždením. Ročne je volených 18 členov Hospodárskej a sociálnej rady na obdobie 3 rokov. Členovia, ktorým funkčné obdobie uplynulo, […]

Vplyvy moci trhu

Vplyv na ceny: Mnohé expertízy dokazujú, že monopoly spôsobujú zvýšenie cien dvoj, troj až niekoľko násobne. Najlepším príkladom je OPEC, ktorý zásobuje svojimi ropnými produktmi svojich členov (predovšetkým na Strednom Východe). V rokoch 1973-74 OPEC zvýšil ceny ropy z 3$ za barel na 14$, v roku 1979 sa cena vyšplhala až na 30$ za barel. Toto desaťnásobné  […]

Základný nástroj verejného sektora

Základným nástrojom verejného sektora sú verejné financie, ktoré má k dispozícii verejná vláda zodpovedná za správu verejných záležitostí občanov príslušného územia (štátu, regiónu, obce). Verejná vláda (teda vláda na rôznych stupňoch štátneho celku a jeho ekonomiky – verejná správa je pojem širší – obsahuje aj činnosť  zameranú na spravovanie verejných záležitostí aj sústavu orgánov – štátnych […]

Deklarácia NATO – RUSKO

Prijatá na summite v Ríme 28. mája 2002. Na začiatku 21. storočia žijeme v novom, úzko vzájomne závislom svete, v ktorom bezprecedentné nové hrozby vyžadujú zvýšené spoločné reakcie. Následne my, členské štáty Severoatlantickej aliancie a Ruská  federácia, otvárame dnes novú stránku v našich vzťahoch, zameraných na  zvýšenie schopnosti pracovať vzájomne v oblasti spoločného záujmu a postaviť sa  spoločne proti hrozbám a rizikám našej […]

Úradné výpisy z matriky a zápisy na vysoké školy

Úradné výpisy z matriky Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■ internetové stránky obcí a miest ■ portál Mesto,sk [www.mesto.sk] Dosiahnutá úroveň: ■ Informatívna: Ústredný portál verejnej správy, Internetové stránky obcí a miest ■ Jednosmerná interakcia: Portál Mesto.sk „Matrika eviduje životné udalosti občanov, ktoré sa stanú v jej „matričnom obvode“. Nedisponuje však informáciami, ktoré sa stali mimo […]

Systém OSN

Predchodcom OSN bola Spoločnosť národov, ktorá vznikla na základe rozhodnutia štátov zúčastnených na parížskej mierovej konferencii, ktorou sa skončila prvá svetová vojna. Právnym základom bol štatút, ktorý sa volal Pakt Spoločnosti národov, konferencia ho schválila 28.6 1919 a bol integrálnou súčasťou mierových zmlúv. Rozhodnutie utvoriť medzinárodnú organizáciu, ktorej cieľom by bolo zachovať medzinárodný mier a […]

Ďalšie príčiny moci trhu

Market capture (zmocnenie sa trhu) Firmy sa môžu zmocniť podielu na trhu rôznymi spôsobmi. Využívajú rôzne stratégie na odstránenie konkurencie, na zlučovanie sa s ďalšími firmami, alebo na získavanie súhlasu k tomu spájaniu. Oceňovanie, výrobný dizajn sú faktory, ktoré ovplyvňujú zisky podielov jednotlivých firiem na trhu. Niektoré metódy sú však neobjektívne, priam deštruktívne a môžu viesť k monopolizácii. Random […]

Úloha pri ovplyvňovaní makroekonomického výkonu ekonomiky

Okrem úlohy rozpočtovej politiky pri alokácii a rozdeľovaní je aktuálna jej úloha pri ovplyvňovaní makroekonomického výkonu ekonomiky prostredníctvom stabilizačnej funkcie. Cieľom stabilizačnej politiky je predovšetkým zníženie nezamestnanosti, ovplyvňovanie cenovej úrovne teda inflácie, zabezpečovanie ekonomického rastu. Táto funkcia sa plní prostredníctvom nástrojov stabilizačnej politiky. Sú nimi: menové nástroje. Ak funguje trhový mechanizmus dobre, možno sa naň spoľahnúť […]