Rozpočet a finančný systém Európskej únie

Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra. Každý orgán Európskej únie vypracuje do 1. júna odhad svojich rozpočtových výdavkov. Ko­misia ich zhrnie do predbežného návrhu rozpočtu a pripojí svoje stanovisko. Tento predbežný návrh za­hŕňa predpokladané príjmy aj výdavky. Komisia pred­loží predbežný návrh rozpočtu rade najneskôr do 1. septembra roku, ktorý predchádza príslušnému rozpočtovému roku.

O návrhu rozpočtu sa rada uznáša kvalifikovanou väčšinou a predkladá ho Európskemu parlamentu najne­skôr do 5. októbra v roku, ktorý predchádza príslušné­mu rozpočtovému roku.

Ak Európsky parlament vysloví do 45 dní od jeho prijatia súhlas, je rozpočet s konečnou platnosťou schvá­lený. Ak prijme doplnky alebo navrhne zmeny, predloží ich rade, ktorá o výsledkoch svojho rokovania informuje Európsky parlament.

Európsky parlament môže do 15 dní po predložení návrhu doplniť alebo zamietnuť zmeny realizované Ra­dou a schváliť rozpočet. Ak neprijme žiadne uznesenie, považuje sa rozpočet za schválený s konečnou platnos­ťou. Po skončení tohto konania vyhlási predseda parla­mentu rozpočet s konečnou platnosťou za schválený.

Rozpočet Európskej únie sa zostavuje na jeden ka­lendárny rok. Na jeho zostavovaní sa podieľa Európska komisia, Európsky parlament a Rada Európskej únie.

Európska komisia:

 • je zostavená z 20 členov z rôznych členských krajín, . spolupracuje s členskými krajinami na zistení využitia rozpočtových prostriedkov v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia,
 • má kľúčovú úlohu v politike Európskej únie, je ini­ciatívnym, výkonným a správnym orgánom Európskej únie,
 • zodpovedá za implementáciu rozpočtu,
 • realizuje rozpočet Európskej únie, za čo zodpovedá Eu­rópskemu parlamentu.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Európsky parlament:

  • zastupuje 373 miliónov občanov, je teda najväčším me­dzinárodným parlamentom sveta,
  • jeho právomoci zahŕňajú legislatívu, rozpočtovú a kon­trolnú oblasť,
  • predkladá sa mu na schválenie rozpočet, ktorý sa po podpísaní predsedom parlamentu stáva zákonom,
  • je jediným voleným orgánom Európskej únie, . skladá sa zo 626 členov volených na päťročné obdobie (miesta zasadaní: Štrasburg – plenárne mesačné stret­nutia; Brusel – schôdze komisií a mimoriadne schô­dze).

Rada Európskej únie:

 • zodpovedá za koordináciu a dohľad nad národnou rozpočtovou politikou,
 • je najvyšším právnym a rozhodovacím orgánom Európ­skej únie, skladá sa zo zástupcov vlád 15 členských krajín (zloženie- ministri zodpovední za oblasť, ktorá je predmetom rokovania; miesto zasadaní – Brusel, okrem apríla, júna a októbra, keď sa všetky zasadnutia rady konajú v Luxembursku)