Vývoj ekonomiky SR

Slovensko ako súčasť Československého bolo pred rokom 1918 agrárna krajina s čiastočne vyvinutým priemyselným sektorom. Po tomto roku bola zaradená medzi 20 ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Po 2. sv. vojne,v roku 1945 patrilo Československo medzi 30 najvyspelejších krajín světa, no napriek tomu výkonnosť ekonomiky postupne klesala. Slovenská republika Patrila do roku 1989 medzi socialistické štáty, […]

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba je základné odvetvie poľnohospodárstva, ktoré sa zaoberá pestovaním kultúrnych plodín s cieľom dosiahnuť ekonomicky výhodné, stále a vysoké úrody v poţadovanej kvalite. Rastlinná výroba spĺňa najhumánnejšiu úlohu „zabezpečuje chlieb náš kaţdodenný do spotrebiteľského koša“. Záujmom je udrţanie produkčne výkonného poľnohospodárstva, zabezpečujúceho celoplošné obhospodarovanie pôdneho bohatstva krajiny, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti produktov rastlinnej výroby […]

Formovanie prvých ekonomických smerov a myšlienok

V pätnástom storočí technické schopnosti ľudstva umožnili rozvoj lodnej dopravy, čo zabezpečovalo lodné spojenie najskôr v Stredomorí, neskôr aj v rámci už objavenej Ameriky, Afriky či Indie. Tieto faktory podnietili vznik prvého uceleného ekonomického myslenia známeho ako “merkantilizmus“. Je to ekonomické učenie, ale aj hospodárska politika, ktorá sa realizovala v európskych krajinách v 15. až […]

Úrokové miery

Charakteristika úrokových mier Úroková miera je suma úroku platená za jednotku času. Inými slovami ako odmena za možnosť vypožičania fondov musia ľudia zaplatiť určitú ročnú sumu. Úrokovú mieru predstavujú náklady na vypožičanie fondov, ktoré sa merajú ročne v dolároch (eurách) za jeden vypožičaný dolár (euro).  Základné rozdelenie úrokových mier Poznáme nominálnu a reálnu úrokovú mieru […]

Vytvorenie volebných obvodov

Volebný obvod Pri voľbách je potrebné vytvoriť 225 jednomandátových volebných obvodov. Podľa zákona sa musia snažiť, aby jednotlivé volebné obvody mali rovnaký počet voličov, ale v praxi sa to dá len ťažko aplikovať, pretože je potrebné vziať v úvahu zákon ktorý hovorí , že každý federálny subjekt musí mat zabezpečené aspoň jedno miesto, a že hranice volebného […]

V praxi sa uplatňujú 3 metódy výpočtu HDP

A. Výrobná metóda výpočtu HDP: vyjadruje súčet pridanej hodnoty, dane z pridanej hodnoty a čistých daní na dovoz. Pridaná hodnota znamená, že v každej etape výroby sa do HDP započíta len tá hodnota, ktorá bola v konkrétnej výrobnej etape k hodnote daného statku pridaná. Vypočítame ju ako rozdiel medzi tržbami a nákladmi vynaloženými na nákup […]