Finančná pomoc

Finančná pomoc z programov PHARE, ISPA a SAPARD sa venuje desiatim kandidátskym krajinám, ktoré od júna 1995 postupne požiadali o vstup do Európskej únie. Sú to Bulharsko, Česko, Slovensko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a Slo­vinsko.

Po vstupe do Európskej únie bude mať aj Sloven­sko možnosť zapojiť sa do využívania štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Dôležitým medzistupňom z hľadiska procesu začleňovania sa do podporného me­chanizmu štrukturálnej politiky Európskej únie je mož­nosť využívania predvstupových fondov:

PHARE (Poland and Hungary Assistance for Restructuring of Economics) poskytuje všeobecnú pomoc kandidátskym krajinám pri príprave na vstup do Európskej únie. Zameriava sa na dve hlavné priori­ty, a to budovanie inštitúcií a investície. Na budovanie inštitúcií je vyčlenených 30 % finančných prostried­kov z celkových prostriedkov PHARE a na investície, ktoré sú zamerané na redukciu rozdielov medzi región­mi Slovenskej republiky a medzi regiónmi Slovenskej republiky a Európskou úniou, je z celkových finanč­ných prostriedkov PHARE vyčlenených 70 %.

SAPARD (Special Action for Preaccession for. Agriculture Rural Development) predstavuje ná­stroj určený na predvstupovú pomoc poľnohospodár­stvu, rozvoju vidieka, zabezpečenie primeranej ,život­nej úrovne a zlepšenie kvality života vidieckeho oby­vateľstva, vytváranie vhodnej sociálnej klímy, dostatok pracovných príležitostí, primeraných príjmov pro­stredníctvom rozvoja ekonomických aktivít v poľno­hospodárstve, v lesníctve, vo vodnom hospodárstve, v spracovateľskom priemysle, v tradičných remeslách, v službách, v turistike, v ochrane a tvorbe zdravého ži­votného prostredia v súlade s cieľmi spoločnej poľno­hospodárskej politiky Európskej únie.

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) poskytuje finančné prostriedky na pod­poru predvstupových opatrení v oblasti dopravy a životného prostredia. Predvstupová pomoc Európskej únie sa stala kľú­čovým nástrojom predvstupovej stratégie prijatej na Eu­rópskej rade v Essene v roku 1994. Jej cieľom bolo pri­spieť kandidátskym krajinám v príprave na plné člen­stvo v EÚ v hospodárskej aj sociálnej úrovni.‘ Na zabezpečenie spolufinancovania výdavkov SR sa v  štátnom rozpočte SR na rok 2003 v kapitole Všeobecná pokladničná správa vyčlenilo 4,5 mld. Sk, čo je v zásade na úrovni rozpočtu na rok 2002. Finančné prostriedky vyčlenené v kapitole Všeobecná pokladničná správa na spolufinancovanie sa v uplynulých rokoch čer­pali v alarmujúco nízkej miere, čo dokumentuje nasledu­júca tabuľka (zdroj: štátny rozpočet SR na rok 2003): .