Európska rada

Vrcholným orgánom Európskej únie je Európska rada, ktorá zasadá najmenej raz za šesť mesiacov, každo­denné riešenie problémov Európskej únie je úlohou pia­tich inštitúcií spoločenstva, ktoré majú rozličné právo­moci: Európsky parlament, Európska rada, Európska komisia, Dvor audítorov, Dvor sudcov, v rámci spoločenstva tiež pracuje Ekonomický a sociál­ny výbor a Výbor regiónov, ktoré majú poradenskú funkciu. Rozpočet […]

Rozpočet a finančný systém Európskej únie

Rozpočtový rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra. Každý orgán Európskej únie vypracuje do 1. júna odhad svojich rozpočtových výdavkov. Ko­misia ich zhrnie do predbežného návrhu rozpočtu a pripojí svoje stanovisko. Tento predbežný návrh za­hŕňa predpokladané príjmy aj výdavky. Komisia pred­loží predbežný návrh rozpočtu rade najneskôr do 1. septembra roku, ktorý predchádza príslušnému […]

Finančná pomoc

Finančná pomoc z programov PHARE, ISPA a SAPARD sa venuje desiatim kandidátskym krajinám, ktoré od júna 1995 postupne požiadali o vstup do Európskej únie. Sú to Bulharsko, Česko, Slovensko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a Slo­vinsko. Po vstupe do Európskej únie bude mať aj Sloven­sko možnosť zapojiť sa do využívania štrukturálnych fondov a kohézneho […]

Rozpočet EÚ

Sústavu verejných rozpočtov všeobecne chápeme ako sústavu rozpočtov, ktorú tvoria: nadnárodný rozpočet, národný rozpočet – v závislosti od vnútorného čle­nenia toho-ktorého štátu: a) štátny rozpočet – v unitárnom štáte je jeden, b) federálny alebo spolkový rozpočet – vo federatív­nych alebo v spolkových republikách sa tvorí viac rozpočtov, rozpočty nižších vládnych úrovní. To znamená, že do […]

Finančné ustanovenia

Otázka verejných financií Európskej únie je jednou z veľmi dôležitých okolností, ktorá ovplyvňovala a v budúcnosti bude mať ešte vážnejší vplyv na celkový chod tohto spoločenstva európskych štátov. Je preto logické, že je zakotvená tiež v základnom dokumente – Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Časť V Zmluvy obsahuje dve gruntové hlavy. Kým hlava I. obsahuje ustanovenia o orgánoch spoločenstva, hlava II. sa […]

Tri piliere Európskej únie

Európske spoločenstvá boli založené ako ekonomicko-integračné zoskupenia štátov európskeho kontinentu za účelom vytvárania vhodných podmienok pre zjednocovanie Európy. Myšlienka zjednocovania patrí teraz histórii, pretože krajiny Európy už nastú­pili spoločnú cestu a zostali verné odkazu Roberta Schumana, ktorý 9. mája 1950 vy­hlásil, že „Spojená Európa je základom svetového mieru“. Pritom za jednu z významných skutočností pri […]

Európsky rozmer verejných financií

Miesto  verejných financií EÚ  Európska únia vznikla na základe Zmluvy o Európskej únii Z Maastrichtu, ktorá bola podpísaná dvanástimi členskými štátmi 7. februára 1992. Súčasťou zmluvy je 17 Protoko­lov a 33 Deklarácií. V roku 1995, keď sa členskými štátmi Európskej únie stali Rakúsko, Švédsko a Fínsko, bola členská základňa rozšírená na súčasných 15 členských štátov. […]

Alokačná a redistribučná politika verejných financií

Okrem alokačnej a redistribučnej politiky verejných financií v medzinárodnom kontexte je  významná aj koordinácia stabilizačnej politiky. Vo svete, kde sú jeho jednotlivé časti na sebe stále viac závislejšie, je osud ktorejkoľvek krajiny spojený s vývojom v ostatných krajinách. Jeden štát nie je schopný kontrolovať svoje vlastné záležitosti. Pri vykonávaní stabilizačnej politiky vzniká potreba medzinárodnej kooperácie. To platí predovšetkým pre […]

MEDZINÁRODNÝ KONTEXT VEREJNÝCH FINANCIÍ

Medzinárodné aspekty verejných financií Najnovším a jedným z najzaujímavejším aspektov fiškálnej politiky je jej úloha v medzinárodnom kontexte. Mnohé problémy, ktoré sa tradične riešili len v rámci národných financií, sa stávajú dôležitejšími pri ich aplikácii na medzinárodný obchod, toky kapitálu, medzinárodné organizácie ako napr. Organizácie spojených národov, na vzťahy medzi bohatými a chudobnými krajinami. Rast vzájomnej závislosti ekonomík celého sveta […]

Spotrebná daň z piva

Právny režim tejto dane upravuje predovšetkým Zákon č. 107/2004 Z .z. o spotrebnej dani z piva a Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 235/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva. Subjektom dane je daňový dlžník. Predmetom […]