Výhody hraničných lokalít pre chránený priemysel

V predchádzajúcej časti bolo poukázané na to, že výrobcovia sú vhodní na vyhýbanie sa z územia vedľa trhovej prekážky, ktoré môže zmenšiť svoje trhové alebo zásobné územie. Výrobcovia na druhej strane hranice, avšak len tí ktorí sú tým chránení, sú vhodní na zvolenie lokality vedľa prekážky. Napríklad krajina, ktorá importovala vyrábané produkty, sa môže rozhodnúť importovať produkty […]

Vytvorenie chráneného trhového územia a produkčných centier

Znižovanie veľkosti trhových území spôsobuje samozrejme zvýšenie ich počtu a tým aj rozptyl spracovateľských lokalít na celom území trhu. Zámerom ochranných pravidiel dovozu je nadobudnúť alebo držať pre chránených domácich výrobcov oddelené trhové územie, ktoré by inak neexistovalo. Pravidlá vývozu surovín  a energie sú rovnako navrhnuté tak, aby takéto materiály ostali vo vnútri štátu pre ďalšie spracovanie, […]

Prispôsobenie sa ochodných hraníc politickým hraniciam

Obchodné hranice produkujú náhly vzostup transferových platieb v tom bode, ktorý deformuje model obchodných a dodávateľských zón. Časti týchto zón, ktoré by navrhli cez hranice sú zmenšené alebo eliminované. Čím vyššie sú prekážky cien, tým bližšie sa budú hranice danej ekonomickej zóny zhodovať s politickými hranicami. Kde sa všetky z nich presne zhodnú, žiadne trhy nebudú smerovať cez hranice. […]

Ako hranice obmedzujú trh

Politické hranice prekážajú obchodu v mnohých cestách. Najjasnejšie sú samozrejme prekážky úmyselne postavené ako časť verejnej politiky. Medzi národmi nemáme iba poplatky ale množstvo devízových obmedzení a podielových systémov. Naše štátne vlády ústavne zakazujú zasahovať do medzištátneho obchodu vyberaním poplatkov. Domáci dodávatelia vidia výhody v nákupoch štátnych inštitúcií,  diskriminačných daniach, inšpekčných požiadavkách, požiadavkách na označenie mimoštátnych produktoch, a diskriminácia […]

POLITICKÉ HRANICE AKO PREKÁŽKY OBCHODU

Tradične sa veľký dôraz kládol na rozdiely medzi medzinárodným a domácim obchodom, kým veľa ich podobností bývalo veľmi často ignorovaných. Štátnici a obchodníci podporovali v medzinárodnej sfére mnoho stratégií ako napríklad ochranné platby alebo obmedzenia pri zamieňaní peňazí, ktoré by mohli sme mohli označiť ako nezmyselné pre domáce využívanie. Ekonomický teoretici museli prijať podiel viny za spoločnú neschopnosť […]

Príchod recesie do Európy

Recesia v Európe V roku 2009 prišla finančná recesia. Hospodársky cyklus v Európe bol náhle synchronizovaný. Euro nesplnilo svoj hlavný cieľ – zníženie úrovne rizika na finančných trhoch. Od eura sa očakávalo posilnenie hospodárskeho rastu. Zamestnanosti. Spôsobilo: hospodársku recesiu, stagnáciu, vlnu extrémne voľnej menovej politiky ako odpoveď ECB na túto stagnáciu, dočasný pokles nezamestnanosti, prudký […]

Investície do ropy a pumpovanie peňazí

Spoločnosti, finančné inštitúcie a banky investovali balík peňazí utŕžený obchod na realitnom trhu do investícií po celom svete. Najväčší objem investícií smeroval do obchodu s nerastnými surovinami, prevažne ropy. 27. februára 2008 vystúpila ceny ropy na svetových obchodných trhoch nad hranicu 100 USD za barel suroviny. Barel ľahkej americkej ropy West Texas Intermediate sa predával […]

Sekuritizácia

Sekuritizácia je predaj bankového balíka úverových pohľadávok inej spoločnosti, ktorá financuje kúpu týchto pohľadávok vydaním dlhopisov, pričom splatenie istiny a úrokov dlhopisov je kryté úverovými pohľadávkami. Sekuritizácia je teda premena nelikvidných aktív (úverov) na likvidné aktíva (cenné papiere). Predajom cenných papierov investorom sa peniaze dostávajú späť do bánk a slúžia pre financovanie nových úverových obchodov. […]

Finančná kríza

Finančná kríza začala v roku 2007 a vyvrcholila v roku 2008. Zrušila americký investičný systém bankovníctva Wall Street. Finančná kríza spôsobila najväčší objem štátnych intervencií do finančného systému. Zanikli niektoré donedávna populárne typy finančných kontraktov a derivátov. Priebeh finančnej krízy Prvý krízový rok začal na jar 2007. Vo Washingtone začala hypotekárna kríza. Trhy o tomto […]

Európska centrálna banka

Charakteristika ECB Je organizácia poverená výkonom menovej politiky a iných funkcií centrálnej banky v eurozóne. Tieto úlohy plní spolu s národnými bankami krajín eurozóny. ECB je jadrom Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk ESCB. Bola založená 1. júla 1998. Nahradila svojho predchodcu Európsky menový inštitút EMI. ECB má sídlo v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. 1. […]