Keynesova makroekonomická teória

Hospodárska kríza v tridsiatych rokoch 20. storočia spôsobila stagnáciu svetového obchodu, pokles výroby a priniesla so sebou hromadnú nezamestnanosť. Východisko z tejto nepriaznivej situácie priniesol ekonóm menom John Maynard Keynes a bol aj zakladateľom neoklasickej ekonomickej teórie. Keynes zdôvodňoval nevyhnutnosť štátnych zásahov do trhovej ekonomiky. Bol autorom diela Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí. Teória […]

Sekuritizácia

Sekuritizácia je predaj bankového balíka úverových pohľadávok inej spoločnosti, ktorá financuje kúpu týchto pohľadávok vydaním dlhopisov, pričom splatenie istiny a úrokov dlhopisov je kryté úverovými pohľadávkami. Sekuritizácia je teda premena nelikvidných aktív (úverov) na likvidné aktíva (cenné papiere). Predajom cenných papierov investorom sa peniaze dostávajú späť do bánk a slúžia pre financovanie nových úverových obchodov. […]

Štatistická správa o vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1.polroku 2008

Podľa spresneného odhadu sa v 1. polroku 2008 vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 979,5 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástol v stálych cenách o 8,1 % (v bež¬ných cenách o 12,3 %). Tempo reálneho rastu bolo o 0,7 p. b. pomalšie ako pred rokom. Medziročné zvýšenie HDP sa dosiahlo pri […]