FIŠKÁLNA NEROVNOVÁHA A VEREJNÁ ZADLŽENOSŤ

Fiškálny deficit Skôr než poukážeme na účinky fiškálnych deficitov a na štátnu zadlženosť, je potrebné uviesť hlavné inštitucionálne črty a pojmy štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet je centralizovaným peňažným fondom, ktorý z účtovného hľadiska bilancuje príjmy a výdavky. Je však súčasne aj základným finančným plánom štátu, prostredníctvom ktorého sa manažujú príjmy a výdavky verejných financií v záujme plnenia úloh verejnej správy pri  […]

Zrušenie niektorých daní

Zrušili sa tieto dane: Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností nezdaňuje zisk, spotrebu ani majetok. Táto daň predstavuje viacnásobné zdanenie nehnuteľného majetku nadobudnutého zo zdanených príjmov (a ktorý sa každoročne zdaňuje daňou z nehnuteľností) pri jeho prevode alebo prechode na iného vlastníka. Preto je neopodstatnená. Daň z darovania a daň z dedičstva zdaňuje majetok, ktorý už raz zdanený bol, […]

Spotrebné dane

Na rozdiel od dane z pridanej hodnoty, ktorá je viacstupňovou daňou, keďže sa uplatňuje na každom stupni procesu výroby a obehu, sú spotrebné dane jednostupňovými daňami. Vyberajú sa na jednom stupni, a to buď pri vyskladnení vybraného výrobku od výrobcu, pretože výrobok sa stáva zdaniteľným už v čase výroby, alebo pri jeho dovoze na daňové územie. Takýmto […]

Zdaňovanie príjmov

Daň z príjmov – Príjmy všetkých subjektov (fyzické osoby, zahraničné osoby, právnické osoby a ostatné subjekty) sa zdaňujú jednou lineárnou percentuálnou sadzbou (tzv. rovná daň) vo výške 19 %. Líšia sa pravidlá na stanovenie základu dane pri jednotlivých typoch subjektov. Napríklad u zamestnanca je základom dane jeho mzda znížená o odvody do poisťovní a o nezdaniteľné minimum. U podnikateľa je základom dane […]

Daňový systém

Daňové systémy sa vo všetkých krajinách vyvíjajú  pod vplyvom viacerých činiteľov. Ekonomických, politických, sociálnych, historických a pod Predstavy o tom, čo tvorí dobrý daňový systém majú svoj význam. Ekonómovia a sociálni filozofi neustále predkladajú návrhy na to, aké by tieto požiadavky mali byť. Medzi najdôležitejšie patria: mal by byť dostatočný daňový výnos, rozdelenie daňového zaťaženia by malo byť […]

Súčasná slovenská daňová sústava

Spravodlivosť a proporcionalita Princíp spravodlivosti nerieši otázku, či samotné vyberanie daní je spravodlivé, ale to, aby spôsob ukladania a vyberania daní bol čo najspravodlivejší. Dane musia byť spravodlivé horizontálne aj vertikálne. Horizontálna spravodlivosť v slovenských podmienkach sa prejavuje tak, že rovnaké predmety zdanenia sú zdanené rovnako (napríklad príjmy, majetok alebo spotreba rôznych osôb majú byť zdanené v zásade […]

Faktické pôsobenie dane na ekonomickú situáciu ekonomických subjektov

Faktické pôsobenie dane na ekonomickú situáciu ekonomických subjektov teda jednotlivcov, firmy a pod. znamená, že subjektov sa zníži o výšku zaplatenej dane ich disponibilný príjem alebo majetok. Dane by ale nemali ovplyvňovať rozhodovanie daňovníkov o možnom umiestňovaní ich finančných prostriedkov resp. kapitálu. Nemali by tiež vplývať na ich rozhodovanie sa o spôsobe a výške spotreby ani by ich nemali nútiť […]

Daňové zásady

Teórie daňovníctva Teórie daňovníctva skúmajú existujúce daňové systémy z rôznych hľadísk, pričom aplikujú históriu a praxou preverené a overené pravidlá, podľa ktorých tieto systémy pôsobia v reálnej praxi.  Tieto históriou a praxou preverené pravidlá označujeme za princípy alebo zásady daní. Na základe teórie a praxe ide o tieto zásady: Spravodlivosť a slušnosť spočívajúca v akceptovaní schopnosti daňovníka zaplatiť daň a rešpektovať z jeho strany úžitok zo […]

Oprávnenosť subjektu dane

Podľa oprávneného subjektu dane rozoznávame dane štátne a miestne, podľa spôsobu vyberania – dane pravidelné a nepravidelné, podľa spôsobu určenia základu – dane reálne (výnosové) a personálne (osobné), podľa určenia – dane všeobecné a účelové atď. Z hľadiska daňovej techniky členíme dane na priame a nepriame. Táto klasifikácia daní podľa kritéria formy daňovej techniky je najobvyklejšia a najrozšírenejšia. Uplatňuje sa aj […]

Literárna sadzba daňe

Za lineárnu sadzbu dane sa vo všeobecnosti považuje taký typ sadzby, ktorá je aritmeticky zhodná, rovnaká pri každej výške daňového základu, teda bez ohľadu na jeho zmeny. V tomto prípade sa teda napr. z rôzneho základu vyberá rovnaké percento dane. V prípade uplatnenia progresívnej (vzostupnej) sadzby dane rastie daňové zaťaženie súčasne s rastom daňového základu. Teda […]