Medzivládne medzinárodné organizácie (IGOs)

Klasifikácia IGOs Problémy, ktoré sa dotýkajú dvoch, prípadne aj viacerých štátov, nemôžu riešiť vlády samostatne. Tu treba hľadať regionálne alebo globálne riešenia. Prvým krokom vlád je snaha vyriešiť situáciu prostredníctvom zmlúv alebo neformálnym rokovaním ad hoc. Tieto postupy majú výhodu v tom ,že sú finančne nenáročné. Ak sa však problém nedá vyriešiť týmto spôsobom, je potrebný […]

Rozvoj v Západnej Európe do roku 1890

Do roku 1890 V 16. storočí burcoval v západnej Európe ranný priemyselný rozvoj. Vytvoril sa priestor pre monopol,  pôvodom z moci šľachty na vymáhanie prostriedkov alebo iných privilégií. Kým ranný ekonomický rast zanikal, monarchovia sa naopak obrátili na pôžičky z monopolov ako prostriedkov na podporu nového priemyselného rastu. Táto technika zasiahla rozsiahle sféry za Tudorovských monarchov v Anglicku a za […]

Ekonomika na Slovensku po páde režimu

Na Slovensku po páde režimu spočívajúcom na centrálne riadenom hospodárstve sa verejné financie začali opäť riadiť zásadami trhového mechanizmu, pričom sa vychádzalo najmä z riadenia verejných financií v krajinách západnej Európy ale aj USA. Vo vedeckých teórii sa začalo vychádzať z teórií tak monetaristov ako aj keynesiáncov. V poslednom období stav verejných financií na Slovensku začal tendovať:  k fiškálnej decentralizácii, […]

Ako hranice obmedzujú trh

Politické hranice prekážajú obchodu v mnohých cestách. Najjasnejšie sú samozrejme prekážky úmyselne postavené ako časť verejnej politiky. Medzi národmi nemáme iba poplatky ale množstvo devízových obmedzení a podielových systémov. Naše štátne vlády ústavne zakazujú zasahovať do medzištátneho obchodu vyberaním poplatkov. Domáci dodávatelia vidia výhody v nákupoch štátnych inštitúcií,  diskriminačných daniach, inšpekčných požiadavkách, požiadavkách na označenie mimoštátnych produktoch, a diskriminácia […]

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION – NATO

Charakteristika NATO NATO je oficiálne zaužívanou skratkou zo slov NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION, čo v slovenčine znamená Organizácia Severoatlantickej zmluvy. Severoatlantická aliancia je spoločenstvo slobodných štátov odhodlaných brániť svoju slobodu a spoločenské hodnoty demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Organizácia Severoatlantickej zmluvy je spojenectvo severoamerických a európskych demokracií, ktoré zaisťuje ich bezpečnosť prostredníctvom politickej a vojenskej spolupráce. NATO je zoskupenie […]

Definovanie úrovne online služieb

Bez online pripojenia – poskytovateľ služby je bez online pripojenia (nemá verejne prístupnú internetovú stránku), alebo na verejne prístupnej internetovej stránke poskytovateľa sa nenachádzajú informácie potrebné na začatie poskytovania príslušnej verejnej služby. Občan/podnikateľ realizuje vybavenie príslušnej služby „papierovým“ spôsobom. Informatívna – na verejne prístupnej internetovej stránke sú dostupné informácie pre klienta, napríklad kontakt, úradné hodiny, […]

Typológia medzinárodných organizácií

Medzinárodné organizácie môžeme klasifikovať podľa minimálne troch kritérií: Členmi IGOs sú vlády štátov, zatiaľ čo členmi NGOs sú súkromné osoby alebo skupiny. Dnes existuje vo svete viac ako 300 IGOs a viac  ako 4000 NGOs. Niektoré organizácie však nespadajú ani do kategórie medzivládnych, ani  mimovládnych organizácií. Napríklad Medzinárodná organizácia práce – ILO  patrí medzi IGOs, je […]

Ekonomika a politika

Hospodárske podniky ovplyvnené verejnou politikou majú isté  dôležité znaky. Medzi firmami  sa vo všeobecnosti prejavujú viac konfliktné záujmy ako homogénna obchodná komunita. Medzi firmami, priemyselnými odvetviami, sektormi  existuje boj  veľký verzus malý, lokálny vs. medzinárodný. Zisk firmy A zvyčajne urobí škodu firme B, C, alebo všetkým firmám. Dobrá verejná politika rozoznáva tieto prirodzené konflikty a obyčajne využíva […]

Vývoj ekonomického myslenia v oblasti verejných financií

Vývoj ekonomického myslenia Vývoj ekonomického myslenia v oblasti verejných financií je poznamenaný rozporuplnosťou fiškálnej teórie a ekonómie verejného sektora. Toto je zapríčinené najmä tým, že v pozadí verejného financovania a verejného sektora stoja rovnaké príčiny a rovnaké argumenty. Ide tu predovšetkým o úlohu štátu, resp. vlády alebo verejnej správy v živote jednotlivca a spoločnosti, od ktorých sa odvíjajú rôzne funkcie, činnosti s vzťahy, vrátane […]

POLITICKÉ HRANICE AKO PREKÁŽKY OBCHODU

Tradične sa veľký dôraz kládol na rozdiely medzi medzinárodným a domácim obchodom, kým veľa ich podobností bývalo veľmi často ignorovaných. Štátnici a obchodníci podporovali v medzinárodnej sfére mnoho stratégií ako napríklad ochranné platby alebo obmedzenia pri zamieňaní peňazí, ktoré by mohli sme mohli označiť ako nezmyselné pre domáce využívanie. Ekonomický teoretici museli prijať podiel viny za spoločnú neschopnosť […]