Vývoj HDP v období od roku 2000 po rok 2007

Rok 2000 Vývoj hospodárstva SR po roku 2000 bol charakterizovaný najmä úsilím vlády a centrálnej banky o stabilizáciu makroekonomického prostredia a postupné obnovenie dynamiky ekonomického rastu. Pozitívnym impulzom a potvrdením dosiahnutého pokroku v hospodárskej oblasti bolo prijatie Slovenska za 30. riadneho člena Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na jej mimoriadnom parížskom zasadnutí 14. […]

Živočíšna výroba

Živočíšna výroba je nielen významným odvetným poľnohospodárstva, ale tiež organickou súčasťou človeka v kontexte životného prostredia pri zabezpečení trvalo udrţateľného rozvoja spoločnosti. V EU predstavuje produkcia potravín živočíšneho pôvodu nielen dennú výrobu dôležitých výživových komodít, ale tiež zachovanie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie a rastlín. Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké […]

Fyziokratizmus

Ekonómia ešte stále nebola samostatnou vednou disciplínou a bola iba podriadenou časťou politických, filozofických, právnických a iných vedných disciplín. Až v 18. storočí začali niektorý filozofi uvažovať o ekonómii ako o samostatnom systéme myšlienok. Ako prvý sa ekonómami nazvali francúzsky filozofovia a boli to práve predstavitelia fyziokratizmu pod vedením Francoisa Quesnaya. Je to smer politickej […]

Finančný trh v Európe

Finančný trh je vrcholom všetkých trhov. Stretáva sa na ňom ponuka aj dopyt po finančných prostriedkoch. Výsledkom stretnutia ponuky a dopytu je cena, ktorá môže mať rôzne podoby (napr. úrok, kurz cenných papierov, kurz zlata, devízový kurz, poistné). Toto stretnutie sa uskutočňuje prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Medzi sprostredkovateľov patria najmä banky, sporiteľne, poisťovne, investičné spoločnosti, peňažné […]

Stranícky systém

História straníckeho systému Po roku 1989 sa objavila pestrá škála politických strán s ideologickým rozpätím od monarchistických až po anarchistické strany. Zo začiatku nemali veľké členské základne. Členovia boli často spätý nie len na základe členstva v strane, ale napríklad mali príbuzenské vzťahy. Svoje politické ciele a programy buď nemali vypracované vôbec, alebo len vo veľmi malej miere. […]