Živočíšna výroba

Živočíšna výroba je nielen významným odvetným poľnohospodárstva, ale tiež organickou súčasťou človeka v kontexte životného prostredia pri zabezpečení trvalo udrţateľného rozvoja spoločnosti. V EU predstavuje produkcia potravín živočíšneho pôvodu nielen dennú výrobu dôležitých výživových komodít, ale tiež zachovanie genetických zdrojov hospodárskych zvierat a vyuţitie obnoviteľných zdrojov energie a rastlín.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.

Podporuj úrodnosť pôdy cez maštaľný hnoj i výrobu surovín pre textilný a kožiarsky priemysel.6 Základným odvetným živočíšnej výroby, ktoré je veľmi úzko spojené s poľnohospodárskou pôdou, je chov hovädzieho dobytka. Je tieţ oborom, ktorý sa významne podieľa na výnosoch poľnohospodárskych podnikov a jeho výsledky rozhodujú o ekonomickej úspešnosti chovateľov.

Chov HD je a bude aj v budúcnosti plniť dve základné funkcie:

produkčnú – poskytovať významné živočíšne produkty ako mlieko a mäso, ktoré sú nutričným zložením základom humánnej výživy.

mimoprodukčnú – kde predstavuje nezastupiteľné a multifunkčné postavenie pri zlepšovaní kultúrneho charakteru krajiny a udržiavaní trvalých trávnatých porastov v prirodzenom stave, produkciu alternatívnych palív (bioplyn), pri zachovaní biodiverzity a ako významný prvok pri rozvoji vidieka a tvorbu pracovných príležitostí.

5 Replies to “Živočíšna výroba”

  1. Statistical analyses were performed with the SAS 8 best place to buy generic cialis online

  2. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  3. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

  4. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  5. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Pridaj komentár