Colné orgány

Ďalšími fiškálnymi inštitúciami sú colné orgány. Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „CR SR“) a colné úrady (ďalej len „CÚ“) sú orgánmi štátnej správy v colníctve, ktoré zároveň tvoria CS. Účinnosťou nového zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol od 1. januára 2005 […]

Ďalšie vybrané medzinárodné organizácie

BIS – Banka pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements) bola založená v roku 1930 v Bazileji. Jej hlavným zámerom bolo podporovať spoluprácu národných ceduľových bánk a hľadať nové možnosti finančných obchodov. Po bretton-woodskych dohodách nadobudla BIS charakter platobnej inštitúcie mnohostranného clearingu pre európske krajiny. Po vytvorení Európskeho menového systému zastupuje centrálnu banku spoločenstva a spravuje jej menový fond. […]

Fiškálne inštitúcie

Z hľadiska fiškálnych inštitúcií patrí kľúčové miesto Ministerstvu financií. V konkrétnych Slovenských podmienkach je ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Ministerstvo je aj ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi. V rozsahu svojej pôsobnosti ministerstvo zriaďuje […]

Vybrané skupiny a kluby

V období po skončení druhej svetovej vojny sa štáty rozdelili do 3 skupín: priemyselne vyspelé ( kapitalistické), socialistické a rozvojové štáty. Priemyselne vyspelé štáty mali vždy protichodné záujmy vo vzťahu ku krajinám rozvojovým. Sformovali sa neformálne zoskupenia – Skupiny, ktoré reprezentovali záujmy svojich členov. Vznikli Skupina 10 (Klub desať), Skupina 6, Skupina 7, Skupiny 7+1 a Skupina 77, […]

Slovenský právny systém a jeho jednotlivé odvetvia

Slovenský právny systém a jeho jednotlivé odvetvia, vrátane špeciálneho právneho odvetvia zaoberajúceho sa problematikou právnej úpravy verejných financií – finančného práva, možno charakterizovať na základe určitých  zásad – princípov. Sú nimi základné ciele, pravidlá a potreby, ktoré vyjadrujú podstatu a hlavné zameranie toho-ktorého odvetvia. Takto potom princípy práva majú všeobecne záväzný charakter, pretože sú bezprostredne obsiahnuté v právnych normách […]

Ďalšie medzinárodné organizácie

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  OECD je anglická skratka pre pomenovanie inštitúcie Organisation for Economic Co-operation and Development, ktorú v slovenčine poznáme pod názvom Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 31 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Predchodcom OECD bola tzv. Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorú pôvodne založili […]

FIŠKÁLNA A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Fiškálne inštitúcie Jednotlivé zložky verejných financií, ktoré zabezpečujú úlohy verejného sektora, ako sme mali možnosť usúdiť z predchádzajúcich úvah, tvoria štruktúrovaný finančný systém reprezentovaný sústavou konkrétnych a početných finančných inštitúcií. Tieto inštitúcie, podobne ako iné formy politickej a spoločenskej organizácie, sú produktom kombinácie historických činiteľov, ktoré nemusia byť vždy v danej situácii najvhodnejšie. Napriek tomu je potrebné ich štruktúrovať […]

Konferencia OSN o obchode a rozvoji ( UNCTAD)

Konferencia OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (ďalej len “UNCTAD”) bola ustanovená rezolúciou Valného zhromaždenia OSN číslo 1995 (XIX) zo dňa 30.12.1964 ako trvalý orgán OSN na základe odporúčania I. Konferencie Spojených národov o obchode a rozvoji. Hlavným poslaním UNCTAD je podpora rozvoja medzinárodného obchodu s cieľom urýchlenia ekonomického rozvoja, najmä rozvojových […]

V rámci štruktúry verejných financií existujú tieto úvery

Štátne a municipálne: sú zamerané na vyfinancovanie štátneho dlhu (domáceho alebo zahraničného) alebo municipálneho dlhu, pričom formy tohto úveru môžu byť rôzne – od klasického úveru po emisiu dlhopisov. Subjekty poskytujúce úver môžu byť domáce, alebo zahraničné, iné štáty, medzinárodné inštitúcie, banky alebo korporácie a pod. Štát alebo obce sú pritom dlžníkmi. Na druhej strane aj štát a samosprávy […]

Členstvo SR vo WTO

Členstvo SR SR sa stala zmluvnou stranou GATT-u 1. januára 1993 na základe Protokolu o prístupe SR ku GATT. Týmto prevzala všetky práva a záväzky voči zmluvným stranám GATT-u od roku 1948, t.j. od vstupu bývalej ČSR do GATT-u. Na základe Dohody o zriadení WTO sa SR stala dňom vzniku WTO (1. január 1995) jej pôvodným členom. Z členstva SR […]