NATO – Pobaltské krajiny (Rusko)

Dominujúcou tendenciou vzťahov Pobaltské krajiny – Rusko v súčasnosti je postupné hľadanie ciest a spôsobov pre ich normalizáciu a budovanie pragmatickej spolupráce. Popritom však ešte nie je prekonané dedičstvo bolestivého budovania týchto vzťahov počas 90. Rokov a zachovanie všetkých problémov z minulého desaťročia nesie v sebe riziko destabilizácie. Na jednej strane sa už vstup pobaltských republík […]

NATO – Pobaltské krajiny (Litva, Lotyšsko, Estónsko)

V roku 1990 v týchto štátoch zvíťazili vo voľbách národné fronty. Dokumenty, ktoré boli nimi následne prijaté, sa zakladali na odmietnutí legitimity ich pripojenia k Sovietskemu zväzu. Napriek tomu, že vedenie ZSSR tieto deklarácie neakceptovalo a pokúsilo sa o nastolenie poriadku pomocou rôznych silových akcií, vedenie Ruskej sovietskej socialistickej republiky v júli 1990 otvorene podporilo nezávislosť […]

Juhovýchodná Európa a NATO

V porovnaní so situáciou v roku 1999, kedy NATO začalo vzdušnú kampaň proti Juhoslávii sa situácia podstatne zmenila. Bulharsko a Rumunsko sa stali od 29. marca 2004 členskými štátmi NATO, čo zároveň znamená veľké rozšírenie stability a bezpečnosti do Juhovýchodnej Európy. Rovnako sa v tejto dobe stalo členom NATO aj Slovinsko nezahrnuté do Paktu stability, […]

NATO VO VYBRANÝCH POSKOMUNISTICKÝCH KRAJINÁCH

Slovensko a Nato Washingtonský summit NATO v roku 1999 prijal Akčný program pre členstvo (Membership Action Plan – MAP) ako praktický nástroj na realizáciu záväzku Aliancie pokračovať v jej rozširovaní, a ktorý potvrdil politiku otvorených dverí. Na základe skúseností z prístupového procesu pri poslednom rozšírení Aliancie MAP zameriava obsah prípravy kandidujúcich krajín v nasledovných oblastiach: Politické […]

Deklarácia NATO – RUSKO

Prijatá na summite v Ríme 28. mája 2002. Na začiatku 21. storočia žijeme v novom, úzko vzájomne závislom svete, v ktorom bezprecedentné nové hrozby vyžadujú zvýšené spoločné reakcie. Následne my, členské štáty Severoatlantickej aliancie a Ruská  federácia, otvárame dnes novú stránku v našich vzťahoch, zameraných na  zvýšenie schopnosti pracovať vzájomne v oblasti spoločného záujmu a postaviť sa  spoločne proti hrozbám a rizikám našej […]

Bezpečnostné výzvy a riziká

Napriek pozitívnemu vývinu v strategickom prostredí i napriek skutočnosti, že rozsiahla agresia s použitím konvenčných zbraní je vysoko nepravdepodobná, možnosť takejto hrozby z dlhodobého hľadiska existuje. Bezpečnosť Aliancie zostáva predmetom širokej škály vojenských a nevojenských rizík, ktoré majú mnohoraké zameranie a mnohé z nich možno ťažko predvídať. K týmto rizikám patrí neistota a nestabilita v […]

STRATEGICKÉ PERSPEKTÍVY

Formujúce sa strategické prostredie Aliancia pôsobí v prostredí pokračujúcej zmeny. Vývin udalostí v posledných rokoch bol celkovo pozitívny, pretrvávajú však neistoty a riziká, ktoré môžu prerásť do akútnych krízových situácií. V tomto meniacom sa kontexte plní NATO kľúčovú úlohu pri posiľňovaní euroatlantickej bezpečnosti po skončení studenej vojny. Zvyšuje sa politická úloha Aliancie, prehlbuje sa jej […]

Poslanie a úlohy NATO

Poslanie NATO Hlavným a trvalým poslaním NATO, zakotveným vo Washingtonskej zmluve, je garantovať slobodu a bezpečnosť všetkých jej členov politickými a vojenskými prostriedkami. Aliancia je založená na spoločných hodnotách demokracie, ľudských práv a zákonnosti a od svojho vzniku usilovala o zabezpečenie spravodlivého a trvalého mierového usporiadania v Európe. Tak bude konať aj naďalej. Dosiahnutie tohto […]

Vznik NATO – Severoatlantická zmluva

NATO predstavuje alianciu, ktorá bola vytvorená pre potreby studenej vojny. Jej hlavným cieľom bolo čeliť komunistickej expanzii a v tomto smere preukázala nespornú úspešnosť. Ako meradlo úspechu možno neexistuje lepší dôkaz, než je 40 rokov života Európanov bez vojny. Skutočnosť, že dnes vystupujú na povrch spory v bezpečnostnej koncepcii medzi Európou a USA, nie je […]

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION – NATO

Charakteristika NATO NATO je oficiálne zaužívanou skratkou zo slov NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION, čo v slovenčine znamená Organizácia Severoatlantickej zmluvy. Severoatlantická aliancia je spoločenstvo slobodných štátov odhodlaných brániť svoju slobodu a spoločenské hodnoty demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Organizácia Severoatlantickej zmluvy je spojenectvo severoamerických a európskych demokracií, ktoré zaisťuje ich bezpečnosť prostredníctvom politickej a vojenskej spolupráce. NATO je zoskupenie […]