Bezpečnostné výzvy a riziká

Napriek pozitívnemu vývinu v strategickom prostredí i napriek skutočnosti, že rozsiahla agresia s použitím konvenčných zbraní je vysoko nepravdepodobná, možnosť takejto hrozby z dlhodobého hľadiska existuje. Bezpečnosť Aliancie zostáva predmetom širokej škály vojenských a nevojenských rizík, ktoré majú mnohoraké zameranie a mnohé z nich možno ťažko predvídať. K týmto rizikám patrí neistota a nestabilita v euroatlantickom priestore a okolo neho, ako aj možnosť regionálnych kríz na periférii Aliancie, ktoré sa môžu rýchlo rozšíriť. Určité krajiny v euroatlantickom priestore a okolo neho čelia vážnym hospodárskym, sociálnym a politickým ťažkostiam. Etnická a náboženská neznášanlivosť, územné spory, neprimerané alebo neúspešné aktivity v rámci reformy, porušovanie ľudských práv a rozpad štátov môže viesť k miestnej a dokonca regionálnej nestabilite. Napätie, ktoré v dôsledku toho vznikne, môže viesť ku krízam, ktoré sa dotýkajú euroatlantickej stability, k ľudskému utrpeniu a k ozbrojeným konfliktom. Takéto konflikty môžu ovplyvňovať bezpečnosť Aliancie tým, že sa rozšíria do susedných krajín, vrátane členských krajín NATO, alebo inými spôsobmi, pričom môžu ovplyvniť aj bezpečnosť ďalších štátov.

Aj existencia významných jadrových síl mimo Aliancie predstavuje významný faktor, ktorý Aliancia musí brať do úvahy, ak sa má zachovať bezpečnosť a stabilita v euroatlantickom priestore. Šírenie NBC zbraní a ich nosičov je naďalej predmetom vážnych obáv. Napriek vítanému pokroku v posilňovaní medzinárodných režimov nešírenia pretrvávajú významné hrozby spojené so šírením. Aliancia usudzuje, že šírenie sa môže vyskytovať aj napriek úsiliu zameranému na jeho prevenciu a môže predstavovať priame vojenské ohrozenie obyvateľstva, územia a síl Aliancie. Niektoré štáty, medzi nimi aj také, čo sú na periférii NATO a v iných regiónoch, poskytujú alebo získavajú či usilujú sa získať NBC(jadrové, biologické, chemické) zbrane a ich nosiče. Produkty a technológie, ktoré možno použiť na vývoj týchto zbraní hromadného ničenia a ich nosičov, sa stavajú dostupnejšími, no zisťovanie a predchádzanie nezákonného obchodovania s týmito materiálmi a know – how je naďalej ťažké. Neštátne subjekty preukázali schopnosť vyvíjať a používať niektoré z týchto zbraní.

Globálne rozširovanie technológie

Globálne rozširovanie technológie, ktorú možno využiť na výrobu zbraní, môže viesť k väčšej dostupnosti vysoko vyspelých vojenských prostriedkov, umožňujúcich protivníkom získať vysoko účinné útočné a obranné letecké, pozemné a námorné systémy, rakety s plochou dráhou letu a ďalšiu modernú výzbroj.