Aerolínie

Aerolínie  poskytujú nezvyčajne bohatú ilustráciu trhových konceptov a toho, ako sa vzťahujú na politické alternatívy. Aerolínie Aerolínie sú najpoprednejším a dosť diskutovaným prípadom deregulácie, predstavujúci komplex výstupov a kontroverzných meniacich sa dôsledkov. Od roku 1938- 1977 letecký priemysel riadilo asi osem majoritných aeroliniek, ktorých sila bola chránená a čiastočne regulovaná Civil Aeronaustic Board. Počas rokov 1977- 84 riadenie CAB […]

Vplyvy moci trhu

Vplyv na ceny: Mnohé expertízy dokazujú, že monopoly spôsobujú zvýšenie cien dvoj, troj až niekoľko násobne. Najlepším príkladom je OPEC, ktorý zásobuje svojimi ropnými produktmi svojich členov (predovšetkým na Strednom Východe). V rokoch 1973-74 OPEC zvýšil ceny ropy z 3$ za barel na 14$, v roku 1979 sa cena vyšplhala až na 30$ za barel. Toto desaťnásobné  […]

Ďalšie príčiny moci trhu

Market capture (zmocnenie sa trhu) Firmy sa môžu zmocniť podielu na trhu rôznymi spôsobmi. Využívajú rôzne stratégie na odstránenie konkurencie, na zlučovanie sa s ďalšími firmami, alebo na získavanie súhlasu k tomu spájaniu. Oceňovanie, výrobný dizajn sú faktory, ktoré ovplyvňujú zisky podielov jednotlivých firiem na trhu. Niektoré metódy sú však neobjektívne, priam deštruktívne a môžu viesť k monopolizácii. Random […]

Priaznivé zdroje moci trhu

Superior performance Dominantné firmy sú výsledkom troch typov príčin: mergers – zjednotenie superior performance – nadradené postavenie anticompetitive actions – protikonkurenčné konanie Väčšina prípadov je tvorená kombináciou viacerých týchto faktorov. Prípadová štúdia:  Bežný model podľa autora je: nejaká nadradenosť, ktorá sa prejaví na začiatku, je postupne nahradzovaná malou alebo žiadnou nadradenosťou. Veľa firiem si získava […]

Konkurencia na jednotlivých trhoch

Existujú tisícky trhov a evidencia týchto trhov nie je kompletná, preto ekonómovia nemôžu byť presní pri určovaní monopolu v celej ekonomike. Príčiny rastúcej konkurencieschopnosti zvýšenie konkurencieschopnosti dovozom Dovoz vzrátol na význame od polovice 60. rokov, kedy tvoril v niektorých odvetviach 10 % amerického odbytu. Konkurencieschopnosť v dôsledku dovozu má špeciálnu silu, čo dokazujú aj jeho podiely na trhu. Je […]

Od 1970: „Nové IO teórie“

Niektorí ekonómovia z Chikagskej- UCLA- školy boli aktívni po roku 1968  pri odvtrátení protipmonopolného pôsobenia dekoncentrujúceho množstvo priemyselných odvetví. Boli však urobené iba mierne návrhy na zníženie koncentrácie v siedmich priemyselných odvetviach, zástancovia Chicagskej- UCLA vyžadovali úplnú atomizáciu amerického priemyslu. Vytvorili teórie, ktoré mohli podoprieť prakticky všetky príklady trhovej dominancie. Čistý efekt týchto nových teórií bol obranou […]

Rozvoj v Západnej Európe do roku 1890

Do roku 1890 V 16. storočí burcoval v západnej Európe ranný priemyselný rozvoj. Vytvoril sa priestor pre monopol,  pôvodom z moci šľachty na vymáhanie prostriedkov alebo iných privilégií. Kým ranný ekonomický rast zanikal, monarchovia sa naopak obrátili na pôžičky z monopolov ako prostriedkov na podporu nového priemyselného rastu. Táto technika zasiahla rozsiahle sféry za Tudorovských monarchov v Anglicku a za […]

Ekonomika a politika

Hospodárske podniky ovplyvnené verejnou politikou majú isté  dôležité znaky. Medzi firmami  sa vo všeobecnosti prejavujú viac konfliktné záujmy ako homogénna obchodná komunita. Medzi firmami, priemyselnými odvetviami, sektormi  existuje boj  veľký verzus malý, lokálny vs. medzinárodný. Zisk firmy A zvyčajne urobí škodu firme B, C, alebo všetkým firmám. Dobrá verejná politika rozoznáva tieto prirodzené konflikty a obyčajne využíva […]

Rozvoj ekonomiky

OD  roku 1890 do radikálneho roku 1980 Od 1890- 1980, politika voči ekonomike sa rozvíjala vďaka jedinečnému  americkým vládnemu prístupu, kombinujúceho  silnú protimonopolnú politiku s priamou reguláciou cien  určitých verejných služieb. Žiadna iná krajina nemá tieto politické nástroje, ktoré tak dobre pracujú a podporujú dlhodobý nárast a novátorstvo v USA. Potom prišiel dramatický zlom medzi  1975-85. Niekoľko regulovaných odvetví […]

Monetarizmus

Začal sa rozvíjať koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia v období rastúcej inflácie a zvyšujúcej sa nezamestnanosti. Hlavným predstaviteľom monetarizmu je Milton Friedman. Zakladá sa teda na tvrdení, že dva hlavné faktory, ktoré určujú výkon ekonomiky, zamestnanosti a ceny sú množstvo peňazí v obehu a cena za ktorú možno získať úver. Štát ich totiž môže ľahko […]