Keynesova makroekonomická teória

Hospodárska kríza v tridsiatych rokoch 20. storočia spôsobila stagnáciu svetového obchodu, pokles výroby a priniesla so sebou hromadnú nezamestnanosť. Východisko z tejto nepriaznivej situácie priniesol ekonóm menom John Maynard Keynes a bol aj zakladateľom neoklasickej ekonomickej teórie. Keynes zdôvodňoval nevyhnutnosť štátnych zásahov do trhovej ekonomiky. Bol autorom diela Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí. Teória […]

Keynesova a neoklasická ekonomická teória

Neoklasická ekonómia vznikla v 70-tých rokoch 19. storočia a dominovala v ekonomickom myslení až do 30-tých 20. storočia. Orientovala sa najmä na analýzu ponuky a dopytu cien, spotreby apodobne. Vychádzala zo Sayovho zákona trhov, dokonalej konkurencie, racionálneho správania subjektov a Gossenových zákonoch: 1. Postupným uspokojovaním určitej potreby klesá pôžitok. Čím viac má človek statkov na […]

Karl Marx – ekonomická teória

Karl Marx bol nielen ekonóm, ktorý posunul ekonomické myslenie tej doby o kus dopredu, ale bol aj filozof, sociológ a revolucionár. Nesnažil sa iba vysvetľovať spoločenské javy, ale aj napomáhať zmenám v spoločnosti. Jeho teórie nadväzovali na niektoré Ricardove názory z čoho napríklad odvodil teóriu pracovnej hodnoty, pričom objavil zákon nadhodnoty. Pracovná sila dokáže vytvoriť […]

Klasická ekonómia

Ďalší smer, ktorý nasledoval po fyziokratoch sa nazýval Klasická ekonómia alebo klasická politická ekonómia. Bola to škola ekonomického myslenia približne od polovice alebo konca 18. storočia do 70. rokov 19. storočia najmä v Spojenom kráľovstve, menej vo Francúzsku, Taliansku a USA, čiastočne v nemeckých krajinách a Rakúskej monarchii. Podľa mnohých zdrojov je obdobie klasickej ekonómie […]

Fyziokratizmus

Ekonómia ešte stále nebola samostatnou vednou disciplínou a bola iba podriadenou časťou politických, filozofických, právnických a iných vedných disciplín. Až v 18. storočí začali niektorý filozofi uvažovať o ekonómii ako o samostatnom systéme myšlienok. Ako prvý sa ekonómami nazvali francúzsky filozofovia a boli to práve predstavitelia fyziokratizmu pod vedením Francoisa Quesnaya. Je to smer politickej […]

Formovanie prvých ekonomických smerov a myšlienok

V pätnástom storočí technické schopnosti ľudstva umožnili rozvoj lodnej dopravy, čo zabezpečovalo lodné spojenie najskôr v Stredomorí, neskôr aj v rámci už objavenej Ameriky, Afriky či Indie. Tieto faktory podnietili vznik prvého uceleného ekonomického myslenia známeho ako “merkantilizmus“. Je to ekonomické učenie, ale aj hospodárska politika, ktorá sa realizovala v európskych krajinách v 15. až […]

Stredovek

Často nazývané „temné“ obdobie. Ekonómia bola silne ovplyvnená cirkvou . Ekonómiou sa zaoberá talianský učiteľ Tomáš Akvinský, bol najväčším katolíckym filozofom a bol silno ovplyvnený Aristotelom. Snažil sa vniesť kresťanské princípy a to spravodlivosť a rovnováhu aj do ekonomiky a to formou spravodlivého množstva a spravodlivej ceny, čím sa snažil predísť úžere. Tvrdili, že tovar […]

História Ekonómie – Starovek

V tomto období sa zaužíval názov, ktorý zotrval do dnes. Názov ekonómia vznikol z gréckeho dvojslovného spojenia Oikos Nomos. Slovo oikos znamená dom a nomos – normy, pravidlá. Sformuloval ho grécky spisovateľ Xenofón. V tomto období to ešte nebola ekonómia ako ju poznáme dnes, ale iba domácnosti si sami riadili svoje rozpočty. Museli si vykalkulovať, […]