MEDZINÁRODNÝ KONTEXT VEREJNÝCH FINANCIÍ

Medzinárodné aspekty verejných financií Najnovším a jedným z najzaujímavejším aspektov fiškálnej politiky je jej úloha v medzinárodnom kontexte. Mnohé problémy, ktoré sa tradične riešili len v rámci národných financií, sa stávajú dôležitejšími pri ich aplikácii na medzinárodný obchod, toky kapitálu, medzinárodné organizácie ako napr. Organizácie spojených národov, na vzťahy medzi bohatými a chudobnými krajinami. Rast vzájomnej závislosti ekonomík celého sveta […]

Spotrebná daň z piva

Právny režim tejto dane upravuje predovšetkým Zákon č. 107/2004 Z .z. o spotrebnej dani z piva a Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 235/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva. Subjektom dane je daňový dlžník. Predmetom […]

Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Právna úprava tejto dane je obsiahnutá najmä v Zákone č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, vo Vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch, ako i vo Vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky […]

Spotrebná daň z liehu

Prameňmi právnej úpravy tejto dane sú: Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení Zákona č. 467/2002 Zb. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, v znení Zákona č. 211/2003 Z. z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 232/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného […]

Spotrebná daň z vína

Medzi pramene právnej úpravy tejto dane zaraďujeme: Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a Vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 234/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína. Subjektom dane je daňový dlžník. […]

Spotrebná daň z minerálneho oleja

Prameňmi právnej úpravy tejto dane sú: Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 330/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja, a Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 233/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor […]

Preprava daňovo zaťažených tovarov

Preprava daňovo zaťažených tovarov v režime pozastavenia dane na daňovom území je možná len z jedného daňového skladu do druhého daňového skladu, alebo pri dovoze alebo vývoze, ktorý uskutočňuje prevádzkovateľ takéhoto skladu. Výrobky oslobodené od dane možno prepravovať na daňovom území len z daňového skladu do užívateľského podniku. Tovary možno takto prepravovať len vtedy, ak je […]

Pozastavenie dane

Pozastavenie dane tak umožňuje voľný pohyb predmetu spotrebnej dane na území Európskej únie a zároveň zdanenie v krajine jeho konečnej spotreby. Pre úplnosť napokon treba ešte uviesť, že tento režim sa uplatní aj pre daňovo zaťažený tovar ktorý sa stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu. Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tovarov podliehajúcich dani alebo […]

Spotrebné dane

Daň z pridanej hodnoty Daň z pridanej hodnoty, ako univerzálny typ dane z konečnej spotreby, nemôže dostatočným spôsobom postihnúť zdanenie vybraných skupín výrobkov. Daň z pridanej hodnoty má totiž nenahraditeľnú schopnosť produkovať výdatné výnosy, ktoré sú významným príjmom štátneho rozpočtu. To je dané samotnou podstatou tejto dane a šírkou jej daňového základu. K tomu sa pripája aj skutočnosť, […]

Daň z obratu bola upravená Zákonom č. 73/1952 Zb

Daň z obratu bola upravená Zákonom č. 73/1952 Zb. a nahradila predchádzajúcu všeobecnú daň. Vytvoril sa systém dvoch cien (štátne veľkoobchodné ceny a štátne maloobchodné ceny); daň sa stala súčasťou ceny a prestala byť iba prirážkou k výrobným nákladom. Daň z výkonov (Zákon č. 74/1952 Zb.) znamenala odštiepenie akumulácie v podnikoch vykonávajúcich rôzne zákazkové a […]