Spotrebná daň z vína

Medzi pramene právnej úpravy tejto dane zaraďujeme: Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a Vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 234/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína.

Subjektom dane je daňový dlžník.

Predmetom dane je víno vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.

Základom dane je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch. Pod vínom sa pritom rozumie tiché i šumivé víno, ako i medziprodukt.

Sadzba dane je špecifická, pevná – od 1 700 Sk po 2 500 Sk za hektoliter. V prípade tichého vína sa uplatňuje nulová sadzba.

Tu treba zdôrazniť, že zákonná úprava dane z vína sa z prevažnej časti uplatňuje len na šumivé vína a medziprodukty a, ako to vyplýva už aj z vymedzenia sadzieb, ktoré sme uviedli, tiché vína požívajú osobitný režim. Ten sa prejavuje v tom, že na daňové subjekty, ktoré vyrábajú len tieto vína, sa uplatňujú zjednodušené postupy, spojené s ich registráciou a so žiadosťou o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Totiž vyžadujú sa len pri dodávkach alebo pri odbere takéhoto vína do, resp. z iných členských štátov.

Pokiaľ ide o pohyb tichého vína na daňovom území, vzhľadom na nulovú sadzbu dane sa pre zjednodušenie považuje za víno uvedené do daňového voľného obehu, teda pri jeho vyskladnení nebude treba predkladať daňové priznanie a platiť daň. Povinnosti spojené s prepravou tichého vína v rámci Európskej únie, ako je napr. použitie sprievodných dokumentov, najmä však ich potvrdzovanie a odosielanie, ostávajú nedotknuté. Obdobne to platí aj pre jeho prepravu tichého vína v rámci únie v pozastavení dane, v daňovom voľnom obehu, ako aj na zásielkový obchod.

 

Ešte miernejší režim týkajúci sa registrácie a vedenia evidencií platí pre tzv. malých výrobcov, ktorí ročne vyrábajú menej ako 1 000 hl tichého vína.