Spotrebná daň z liehu

Prameňmi právnej úpravy tejto dane sú: Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení Zákona č. 467/2002 Zb. o výrobe a uvádzaní liehu na trh, v znení Zákona č. 211/2003 Z. z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 232/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu, Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 231/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji, predaji liehu a o stave zásob liehu, Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, o kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu, Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke, a napokon Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a na manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu.

Subjektom dane je daňový dlžník.

Predmetom dane je lieh vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu. Dani pritom podlieha lieh vo všetkých výrobkoch s obsahom alkoholu od 1,2 objemových percent, okrem určených výnimiek, ktoré sú predmetom dane len vtedy,  ak majú obsah alkoholu vyšší ako 22 objemových percent.

Základom dane je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 %-ného  alkoholu pri teplote 20 ° C. Vyjadrenie základu dane v jednotkách 100 %-ného  alkoholu je dôležité aj z toho hľadiska, že lieh sa len zriedka uvádza do obehu nezriedený. Možno sa stretnúť s jeho denaturovanou podobou, teda zriedeného inými látkami, ktoré sa nedajú od neho oddeliť všeobecne dostupnými metódami. Denaturačný prostriedok po premiešaní s liehom zmení jeho vlastnosti tak, že potom už nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín. Lieh možno na území Slovenskej republiky denaturovať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu v daňovom sklade, ktorého prevádzkovateľovi bolo vydané povolenie na takúto činnosť. Povoľujúcim orgánom je colný úrad.

Sadzba dane je špecifická, pevná a rozlišuje sa na základnú – vo výške 25 000 Sk na hektoliter 100 %-ného alkoholu, a zníženú – 12 500 Sk, ktorá zaťažuje predmet dane vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia v množstve 30 l 100 %-ného alkoholu – z liehu vyrobeného pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (t. j. od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka). Podľa predošlej právnej úpravy bol od dane oslobodený lieh vyskladnený pre pestovateľa v množstve dvoch tretín z vyrobeného objemu za jedno výrobné obdobie, najviac však 18 l. Súčasné znenie tejto normy je už v súlade s príslušnou smernicou EÚ, ktorá neumožňuje oslobodiť lieh vyrobený pre drobných pestovateľov. Dovoľuje len použiť zredukovanú sadzbu vo výške najmenej 50 % zo základnej sadzby pre „malých výrobcov“. Pestovatelia však nespĺňajú definičné kritérium malých výrobcov. V rámci predvstupových rokovaní bola teda Slovenskej republike povolená výnimka.

Spotrebiteľské balenie liehov určených na priamu ľudskú spotrebu môže byť na území Slovenskej republiky uvedené do daňového voľného obehu len vtedy, ak je označené kontrolnou známkou. Predaj takto neoznačených balení je zakázaný.

Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo spotrebiteľského balenia, ktoré vyjadruje registračné odberné číslo na odber kontrolných známok, objem liehu a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Nalepuje sa na spotrebiteľské balenie cez miesto určené na otvorenie tak, aby pri jeho otvorení bola pretrhnutá. Bez pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia sa nesmie dať odlepiť. Kontrolné známky môže tlačiť len tlačiareň cenín so sídlom na daňovom území, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky a bolo jej vydané povolenie na takúto činnosť Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky, prípadne aj osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak je na to oprávnená podľa právneho poriadku štátu svojho sídla. Odberateľ kontrolnej známky požiada Colné riaditeľstvo o vydanie registračného odberného čísla, ktoré ho oprávňuje na uzatvorenie zmluvy s tlačiarňou a na podanie žiadosti colnému úradu o vydanie odberného poukazu na odber kontrolných známok. Colný úrad po splnení podmienok vydá odberateľovi kontrolných známok poukaz, ktorý je vyhotovený v troch dieloch. Diel A je určený tlačiarni, diel B si ponechá odberateľ a diel C si ponechá colný úrad. Tlačiareň vyznačí na diele B skutočne prevzatý počet kontrolných známok. Nepoužiteľné alebo poškodené kontrolné známky odberateľ odovzdá colnému úradu, ktorý ich zničí, o čom vyhotoví úradný záznam. Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok, pričom ich nesmie predať alebo iným spôsobom odovzdať inej osobe, s výnimkou výrobcu, na účely ich nalepenia na spotrebiteľské balenie.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Dovozca spotrebiteľského balenia liehu je povinný dať si potvrdiť vyvezené kontrolné známky, späť dovezené kontrolné známky a dovezené spotrebiteľské balenie liehu, na ktorých sú známky nalepené.