Rozpočet EÚ

Sústavu verejných rozpočtov všeobecne chápeme ako sústavu rozpočtov, ktorú tvoria:

 1. nadnárodný rozpočet,
 2. národný rozpočet – v závislosti od vnútorného čle­nenia toho-ktorého štátu:
 3. a) štátny rozpočet – v unitárnom štáte je jeden,
 4. b) federálny alebo spolkový rozpočet – vo federatív­nych alebo v spolkových republikách sa tvorí viac rozpočtov,
 5. rozpočty nižších vládnych úrovní.

To znamená, že do platnej sústavy verejných roz­počtov Slovenskej republiky‘ pribudne vstupom do Eu­rópskej únie nová zložka – nadnárodný rozpočet.

Európska únia je financovaná t. j. príjmy  sú tvorené  predovšetkým:

 • poľnohospodárskymi poplatkami a dávkami vy­beranými za cukor a izog1ukózu (tradičné vlastné zdroje); stretávame sa aj s názvom poľnohospodárske dane na dovozy poľnohospodárskych výrobkov z ne­členských krajín,
 • clami vyplývajúcimi zo zavedenia spoločnej colnej ta­rify na obchodovanie s nečlenskými krajinami (tradič­né vlastné zdroje),
 • príjmami z DPH, ktoré do roku 1997 patrili k naj­väčším príjmom, v súčasnosti sú na druhom mieste; určili sa ako pevný podiel zo základu stanoveného na výpočet DPH, ktorý sa stanovil vo výške 1 % a takto stanovený základ nesmie prevýšiť 55 % HNP danej členskej krajiny,
 • príjmami z HNP – pôvodne sa označovali ako dopln­kový, dodatočný príjem; vytvoril sa počas reformy v roku 1988 a používať sa začal v roku 1989,
 • ostatnými zdrojmi príjmov, a to daňami vyrubený­mi z platov zamestnancov EÚ, pokutami (sú nepláno­vateľné), zostatkom z minulého roka, bankovými úrok­mi, príspevkami, darmi a rôznymi zrážkami a pokuta­mi zamestnancom.

Výdavky sú podrobne rozčlenené na šesť hlav­ných kategórií a rezervy, z ktorých sa vlastne rozpočet EÚ skladá:

 • poľnohospodárstvo a rybolov – tieto finančné prostriedky sú určené na zvýšenie poľnohospodárskej konkurencieschopnosti s cieľom prispôsobiť sa sveto­vým cenám poľnohospodárskych produktov a dosiah­nuť väčší súlad ponuky a dopytu;
 • hospodárska a sociálna kohézna politika (politi­ka súdržnosti) – pretože ekonomická a sociálna sú­držnosť Európskej únie sa stala hlavným cieľom pri budovaní Európy, takáto finančná pomoc smeruje na prekonanie nerovnosti medzi regiónmi, na riešenie problému nezamestnanosti. Tieto ciele sa realizujú pomocou štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.