Finančné ustanovenia

Otázka verejných financií Európskej únie je jednou z veľmi dôležitých okolností, ktorá ovplyvňovala a v budúcnosti bude mať ešte vážnejší vplyv na celkový chod tohto spoločenstva európskych štátov. Je preto logické, že je zakotvená tiež v základnom dokumente – Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Časť V Zmluvy obsahuje dve gruntové hlavy. Kým hlava I. obsahuje ustanovenia o orgánoch spoločenstva, hlava II. sa zaoberá finančnými ustanoveniami. Aj z tejto legislatívnej úpravy je zrejmé, že Spoločenstvo takto zmluvne vyjadrilo skutočnosť tvorby – zhromažďovania, rozdeľovania a kontroly verejných financií v záujme zabezpečenia fungovania Spoločenstva. V právnej úprave (v  Zmluve o založení Európskeho spoločenstva) v podobe finančných ustanovení teda môžeme vidieť základnú právnu úpravu verejných financií Európskej únie a teda matériu, ktorá by mala byť predmetom skúmania finančného práva. Právnou konkretizáciou finančných ustanovení sú články 199 – 209 Zmluvy.

Pre každý finančný rok sa predbežne vyčíslia všetky príjmy a výdavky Spoločenstva, vrátane tých, ktoré sa týkajú Európske­ho sociálneho fondu, a zahrnú sa do rozpočtu. V rozpočte sa vykazujú administratívne výdavky orgánov vy­plývajúce z ustanovení Zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týka­jú spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spolupráce v oblasti justície a vnútorných vecí. Prevádzkové náklady vy­plývajúce z vykonávania týchto ustanovení sa môžu zahrnúť do rozpočtu za podmienok vymedzených touto zmluvou. Rozpočtové príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

Komisia so zreteľom na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny ne­predloží Spoločenstvu žiaden návrh aktu, nezmení svoje návrhy, ani neprijme žiadne vykonávacie opatrenie, ktoré by mohlo závaž­ne ovplyvniť rozpočet bez toho, aby neposkytla záruku, že takýto návrh alebo opatrenie možno financovať v medziach limitu vlast­ných zdrojov Spoločenstva.

Výdavky zahrnuté do rozpočtu sa schvaľujú na jeden finančný rok. Všetky rozpoč­tové prostriedky, ktoré sa do konca finančného roka nevyčerpajú, s výnimkou prostriedkov vyčlenených na platy zamestnancov, sa môžu previesť nanajvýš do nasledujúceho finančného roka.

Rozpočtové prostriedky sa delia podľa kapitol, do ktorých sa výdavky zahrnujú podľa druhu alebo účelu, a ak je to potrebné, delia sa ďalej.

Výdavky Európskeho parlamentu, Rady, Komisie a Súdneho dvora sú uvedené v osobitných častiach rozpočtu, čo nevylučuje zvláštnu úpravu určitých spoločných výdavkov.

Finančný rok

Finančný rok sa začína 1. januára a končí 31. decembra.  Každý orgán Spoločenstva vypracuje do 1.júla odhad svo­jich výdavkov. Komisia zapracuje tieto odhady do predbežného návrhu rozpočtu. Pripojí k nemu stanovisko, ktoré môže obsaho­vať odlišné odhady. Predbežný návrh rozpočtu zahrnuje predpokladané výdavky a príjmy. Komisia predloží predbežný návrh rozpočtu Rade najneskôr do 1. septembra roku, ktorý predchádza príslušnému finančnému roku. Ak má Rada úmysel odchýliť sa od predbežného návrhu roz­počtu, konzultuje s Komisiou, prípadne aj s inými zainteresova­nými orgánmi. O návrhu rozpočtu sa Rada uznáša kvalifikovanou väčšinou a predkladá ho Európskemu parlamentu. Návrh rozpočtu sa predkladá Európskemu parlamentu naj­neskôr do 5. októbra roku, ktorý predchádza príslušnému finan­čnému roku.

Európsky parlament má právo absolútnou väčšinou hlasov po­slancov zmeniť návrh rozpočtu a väčšinou odovzdaných hlasov na­vrhnúť Rade zmeny výdavkov v tomto návrhu, ktoré nevyhnutne vyplývajú z tejto zmluvy alebo z aktov prijatých v súlade s touto zmluvou.

Ak Európsky parlament návrh rozpočtu do 45 dní po jeho predložení odsúhlasí, je rozpočet s konečnou platnosťou schvále­ný. Ak Európsky parlament v tejto lehote návrh nedoplní, ani v ňom nenavrhne žiadne zmeny, rozpočet sa pokladá za schválený s konečnou platnosťou.

Ak Európsky parlament v tejto lehote prijme doplnky alebo navrhne zmeny, navrhovaný rozpočet spolu s doplnkami alebo ná­vrhmi zmien bude predložený Rade. 

Návrh rozpočtu sa upraví podľa návrhov zmien prijatých Ra­dou.

Ak v lehote 15 dní od predloženia návrhu rozpočtu Rada ne­zmení žiaden z doplnkov prijatých Európskym parlamentom a ak prijme jeho návrhy zmien, rozpočet sa pokladá za prijatý s koneč­nou platnosťou. Rada vyrozumie Európsky parlament o tom, že nezmenila žiaden z doplnkov a že návrhy zmien boli prijaté.

Ak rada v tejto lehote pozmení jeden alebo viac doplnkov pri­jatých Európskym parlamentom, alebo ak zamietne alebo zmení jeho návrhy zmien, zmenený rozpočet sa znovu predloží Európ­skemu parlamentu. Rada informuje Európsky parlament o výsled­koch svojich rokovaní.

Európsky parlament, ktorý bol informovaný o výsledku ro­kovania o svojich návrhoch zmien, môže v pätnásťdňovej lehote väčšinou hlasov poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov doplniť a zamietnuť zmeny doplnkov, ktoré navrhla Ra­da, a rozpočet schváliť. Ak v tejto lehote Európsky parlament neprijme žiadne rozhodnutie, rozpočet sa pokladá za schválený s konečnou platnosťou. Po skončení takéhoto postupu  predseda Európskeho parlamentu vyhlási, že rozpočet je s konečnou plat­nosťou schválený. Zo závažných dôvodov však Európsky parlament väčšinou hlasov poslancov a dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov môže zamietnuť návrh rozpočtu a požiadať o predloženie nového návrhu.

Maximálna sadzba

Maximálna sadzba sa oznámi všetkým orgánom Spoločenstva do 1. mája. Tieto orgány ju pri príprave rozpočtu musia rešpek­tovať, ak sa neustanoví inak. Ak miera zvýšenia výdavkov nevyplývajúcich zo  zmluvy alebo z právnych aktov vydaných v súlade s ňou podľa návrhu rozpočtu zostaveného Radou presiahne maximálnu sadzbu, Eu­rópsky parlament v rámci výkonu svojich právomocí prijímať do­plnky môže zvýšiť celkovú sumu týchto nákladov najviac o polo­vicu maximálnej sadzby.Ak Európsky parlament, Rada alebo Komisia uznajú, že čin­nosť Spoločenstva nevyhnutne vyžaduje prekročiť sadzbu stano­venú postupom podľa tohto odseku, Rada a Európsky parlament môžu vzájomnou dohodou stanoviť novú sadzbu, pričom Rada sa o tom uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou hlasov poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Komisia každoročne predkladá Rade a Európskemu parlamentu záverečný účet rozpočtového hospodárenia za predchádzajúci finančný rok. Komisia postúpi aj finančnú súvahu o aktívach a pasívach Spoločenstva.

Rozpočet sa zostavuje v účtovnej jednotke stanovenej v súlade s rozpočtovými nariadeniami. Finančné príspevky  dajú členské štáty k dispozícii Spoločenstvu.

Aktívne zostatky týchto príspevkov sa uložia v štátnych po­kladniciach členských štátov alebo v orgánoch, ktoré tieto štáty na to určia. Počas deponovania si uložené prostriedky udržia hodno­tu zodpovedajúcu ich parite ku dňu uloženia v účtovnej jednotke uvedenej v prvom odseku. Nevyčerpané aktíva možno investovať za podmienok dohod­nutých medzi Komisiou a príslušným členským štátom.