Tri piliere Európskej únie

Európske spoločenstvá boli založené ako ekonomicko-integračné zoskupenia štátov európskeho kontinentu za účelom vytvárania vhodných podmienok pre zjednocovanie Európy. Myšlienka zjednocovania patrí teraz histórii, pretože krajiny Európy už nastú­pili spoločnú cestu a zostali verné odkazu Roberta Schumana, ktorý 9. mája 1950 vy­hlásil, že „Spojená Európa je základom svetového mieru“. Pritom za jednu z významných skutočností pri nadväzovaní hospodárskych kontaktov v rámci Európy považoval urovna­nie sporov medzi Francúzskom a Nemeckom. Tieto jeho myšlienky boli transformované do tzv. Schumanovej deklarácie Z 9. mája 1950, ktorá sa stala základom pre budovanie Európskych spoločenstiev. Spomínaný dokument obsahoval požiadavku francúzskej vlády, aby celá francúzska a nemecká výroba uhlia a ocele bola podriadená Vysokému úradu ako organizácii otvorenej všetkým účastníkom európskych krajín. Zavedenie spo­ločnej výroby uhlia a ocele malo byť základom pre vytvorenie spoločných podmienok ekonomického rozvoja a základom pre prvú etapu európskej federácie. Takýto model hospodárskej spolupráce bol ponúknutý aj iným štátom Európy. Schumanova deklará­cia obsahovala okrem iného aj ustanovenia o spoločnom pláne výroby a investíciách, o zavedení mechanizmu vyrovnávania cien a o zrušení ciel.

Prvý pilier Európskej únie

Tento pôvodný plán o vytvorení prvého ekonomického zväzku štátov našiel podporu vo viacerých európskych štátoch a stal sa realitou roku 1951, keď bolo založené prvé Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ. Následne na to roku 1957 boli v Paríži založené ďalšie dve medzinárodné organizácie, a to Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Európske hospodárske spoločenstvo.

Všetky tri Európske spoločenstvá sa tak stali základným pilierom európskej integ­rácie a v širšom kontexte ovplyvnili budúci vývoj európskeho kontinentu. Integrácia Európy postupne začala prerastať do všetkých oblastí politického, hospodárskeho, soci­álneho a kultúrneho života a vzápätí na to sa začali stierať rozdiely v týchto oblastiach a formovať sa spoločný európsky priestor. Celý tento proces odstraňovania rozdielov bol sprevádzaný založením Európskej únie v roku 1992.

Európska únia bola založená na spomenutých troch Európskych spoločenstvách, kto­ré tvoria jej prvý pilier.

Druhý pilier Európskej únie

Druhý pilier Európskej únie tvorí spoločná zahraničná a bezpečnostná politika. Tento koordinovaný systém spolupráce členských štátov Európskej únie v plnom rozsahu pri­spieva k posilneniu medzinárodnej bezpečnosti členských štátov Európskej únie vo všetkých smeroch a k zachovaniu mieru v súlade so zásadami Charty Organizácie Spoje­ných národov.

Zmluva o založení Európskej únie v ustanoveniach Hlavy V s názvom Ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike zakladá všeobecný právny rámec spo­ločnej spolupráce v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky pre členské štáty Eu­rópskej únie.

Vecným obsahom týchto ustanovení je, že jednotlivé členské štáty budú vykonávať jednotnú politiku a koordinovanú politiku voči iným subjektom medzinárodného práva, a najmä aby bol uplatňovaný spoločný postup pri iniciatívach s medzinárodnou dimen­ziou, pričom musia byť chránené záujmy Európskej únie.

Na základe ustanovenia článku 11 Zmluvy o EÚ Únia uskutočňuje spoločnú zahra­ničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá zahŕňa všetky oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky v súlade s jej cieľmi.

Tretí pilier Európskej únie

Spoločná spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí bola deklarovaná Maastrichtskou a neskôr Amsterdamskou zmluvou ako tretí pilier Európskej únie v ustanoveniach Hlavy VI s názvom Ustanovenia o policajnej a súdnej spolupráci v trestných veciach.

Ustanovenie článku 29 Zmluvy o EÚ zreteľným spôsobom koncipuje jeden z cieľov Európskej únie, a to cieľ poskytovať svojim občanom priestor slobody, bezpečnosti a práva a vysokú úroveň ochrany tým, že rozvíja spoločný postup členských štátov v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, a tým, že predchádza a potláča rasizmus a xenofóbiu. Tento cieľ je možné dosiahnuť iba predchádzaním a potláčaním organizovanej a neorganizovanej kriminality, najmä terorizmu, obchodu s ľuďmi, trestných činov proti deťom, obchodu s drogami, obchodu so zbraňami a podvodom.

Niektoré časti tretieho piliera Európskej únie sa prelínajú s komunitárnym právom: azylová, vízová, prisťahovalecká a iné politiky, ktoré sú začlenené do Zmluvy o ES.