Štatistická správa o vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1.polroku 2008

Podľa spresneného odhadu sa v 1. polroku 2008 vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 979,5 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástol v stálych cenách o 8,1 % (v bež¬ných cenách o 12,3 %). Tempo reálneho rastu bolo o 0,7 p. b. pomalšie ako pred rokom.

Medziročné zvýšenie HDP sa dosiahlo pri raste produktivity práce o 5,8 % Oproti 1. polroku 2007 sa tempo rastu spomalilo a zároveň sa zvýšila aj celková zamestnanosť.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu tvorila pridaná hodnota 894,2 mld. Sk. Jej prírastok súvisel s vyšším objemom pridanej hodnoty v priemysle (o 13,1 %), obchode, hoteloch a reštauráciách a doprave (o 10,7 %), stavebníctve (o 7,4 %), vo verejnej správe, školstve, zdravotníctve a ostatných službách (o 5,6 %) a vo finančnom sprostredkovaní a nehnuteľnostiach (o 3,9 %).
Minuloročnú úroveň nedosiahla pridaná hodnota vytvorená v pôdohospodárstve a rybolove (o 5,3 %).

Konečná spotreba domácností sa medziročne zvýšila v bežných cenách (o 11,9 %). Disponibilné zdroje domácností vzrástli (o 11,7 %) hlavne v dôsledku zvýšenia objemu hrubého zmiešaného dôchodku a odmien zamestnancov. Hrubé úspory domácností boli vyššie o 6,1 %.
Na reálny rast konečnej spotreby domácností pôsobil rýchlejší rast inflácie ako pred rokom.
Na celkovej konečnej spotrebe domácností v bežných cenách sa najviac podieľali výdavky na bývanie (26,3 %), na nákupy potravinárskeho tovaru (18,7 %), na nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu do¬mu (5,9 %) a na odievanie a obuv (4,5 %).

Rast zamestnanosti

Medziročný rast zamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl sa oproti 1. polroku 2007 zrýchlil na 2,8 %.
V priemere za 1. polrok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla nezamestnanosť o 21,4 tis. (o 7,2 %) na 275,7 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila na 10,3 %.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve sa medziročne zvýšila na 20 950 Sk. Vyšší prírastok nominálnej mzdy v porovnaní s rastom spotrebiteľských cien pozitívne ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá vzrástla o 5,3 %.

Prognózy štatistického úradu SR

Podľa aktualizovanej prognózy Štatistického úradu SR sa do konca roku 2008 očakáva rast hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 7,9 %. Priemerná ročná miera inflácie sa predpokladá vo výške 4,4 %. Na trhu práce sa podľa výberového zisťovania pracovných síl prognózuje medziročný rast zamestnanosti o 2,4 % a zníženie počtu nezamestnaných o 8,2 % na 268 tis. osôb. Miera nezamestnanosti by mala v priemere za rok 2008 dosiahnuť 10 %. Vo vývoji priemernej mesačnej nominálnej mzdy sa očakáva rast o 9,5 % na 22 060 Sk. Po zohľadnení predpokladaného vývoja spotrebiteľských cien reálna mzda by mala medziročne vzrásť o 4,9 %.

One Reply to “Štatistická správa o vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1.polroku 2008”

  1. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.

Pridaj komentár