Orgány WTO

Ministerská konferencia (Ministerial Conference) je najvyšším orgánom WTO. Uskutočňuje sa najmenej raz za dva roky. Má výhradné právo prijímať rozhodnutia ku všetkým otázkam multilaterálneho obchodného systému a k dohodám, ktoré sú záväzné pre členov tejto organizácie. Výsledky ministerských konferencií sú sformulované v záverečných ministerských deklaráciách. V doterajšej histórii WTO sa uskutočnilo šesť ministerských konferencií. Generálna rada (General Council) má […]

Štruktúra financií Slovenska

Pre štruktúru financií Slovenska sú teda príznačné určité črty, ktoré vyjadrujú novo sformované ekonomické a politické podmienky, tradície a priority. Každá z uvedených súčastí štruktúry verejných financií v sebe sústreďuje špecifické finančné vzťahy, dôležité pre vznik a využívanie zodpovedajúcich peňažných fondov v záujme uspokojovania určitých spoločenských potrieb. Tieto financie môžu byť centralizované alebo decentralizované, všeobecné alebo účelové. Centralizované financie Centralizované financie […]

NATO – Pobaltské krajiny (Rusko)

Dominujúcou tendenciou vzťahov Pobaltské krajiny – Rusko v súčasnosti je postupné hľadanie ciest a spôsobov pre ich normalizáciu a budovanie pragmatickej spolupráce. Popritom však ešte nie je prekonané dedičstvo bolestivého budovania týchto vzťahov počas 90. Rokov a zachovanie všetkých problémov z minulého desaťročia nesie v sebe riziko destabilizácie. Na jednej strane sa už vstup pobaltských republík […]

Bude e-government prístupný pre každého?

„Elektronizácia verejnej správy (tzv. e-government) na prvý pohľad vyzerá veľmi atraktívne. Z pohodlia domova sa pomocou počítača a internetu dajú služby vybavovať prakticky v ktorúkoľvek hodinu.“ Fyzický zdravý človek s moderným počítačovým vybavením by nemal mať problém. Medzi nami sa však nachádza aj nezanedbateľný počet znevýhodnených osôb, ktoré problém mať môžu. Predstavme si napr. človeka, ktorý trpí vážnou zrakovou […]

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj – Svetová banka

IBRD zaujíma významné miesto v medzinárodnom finančnom svete. Spolu s pridruženými organizáciami – Medzinárodnou finančnou korporáciou, Medzinárodným združením pre rozvoj, Mnohostrannou agentúrou pre investičné záruky tvorí sústavu, ktorá sa označuje ako Skupiny Svetovej banky. Svetová banka bola založená spolu s MMF v roku 1945 s cieľom hospodársky pomôcť vojnou zničenej Európe. Svetovou bankou bolo ako prvé v roku 1947 financované Francúzsko, […]

Finančná sústava

Finančná sústava  predstavuje vnútornú skladbu alebo štruktúru financií a jej súhrn vzájomne podmienených častí, z ktorých každú tvorí osobitná skupina finančných vzťahov.  Vyjadrením týchto súčastí finančnej štruktúry sú príslušné peňažné fondy – rozpočtové, mimorozpočtové a pod. Štruktúra financií V štruktúre financií Slovenskej republiky za obdobie posledného desaťročia minulého storočia a začiatkom nového tisícročia prebehli podstatné premeny najmä v kontexte s novými ekonomicko-politickými […]

NATO – Pobaltské krajiny (Litva, Lotyšsko, Estónsko)

V roku 1990 v týchto štátoch zvíťazili vo voľbách národné fronty. Dokumenty, ktoré boli nimi následne prijaté, sa zakladali na odmietnutí legitimity ich pripojenia k Sovietskemu zväzu. Napriek tomu, že vedenie ZSSR tieto deklarácie neakceptovalo a pokúsilo sa o nastolenie poriadku pomocou rôznych silových akcií, vedenie Ruskej sovietskej socialistickej republiky v júli 1990 otvorene podporilo nezávislosť […]

E-služby v samospráve

Druhou stranou mince nasadzovania elektronických služieb verejnej správy sú samosprávy. Jedným z elementárnych krokov pri zavádzaní elektronických služieb v samospráve je prevádzkovanie vlastných internetových stránok, v lepšom prípade portálu. „Spomedzi všetkých 2 933 obcí, miest a mestských častí, disponuje vlastnými internetovými stránkami iba 1 047, teda 36%. Zvyšných 64% obcí a miest je tak vo vzťahu k občanom offline.“ Ukázalo sa, že nízka […]

Orgány IMF

Rada guvernérov (Board of Governors) je najvyšší riadiaci orgán IMF, do ktorého všetky členské krajiny vymenúvajú guvernéra a jeho alternáta. Rada guvernérov, ktorej členmi sú ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk, prijíma zásadné rozhodnutia o činnosti fondu. Schádza sa obvykle raz ročne (na výročných zasadaniach MMF a Svetovej banky). Medzinárodný menový a finančný výbor (International Monetary and Financial Committee […]

Priama forma finančného krytia

Popri priamej forme  finančného krytia príslušných verejných potrieb a zabezpečovanie verejných statkov cez rôzne druhy  verejných rozpočtov, existuje aj druhá forma financovania verejných potrieb. Nepriame – mimorozpočtové alebo fondové financovanie. Pri hľadaní definície toho, čo sa rozumie verejným fondom, ktorý stojí mimo štátneho alebo iného verejného rozpočtu možno vyjsť zo Slovníka verejného práva , kde […]