Ďalšie vybrané medzinárodné organizácie

BIS – Banka pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements) bola založená v roku 1930 v Bazileji. Jej hlavným zámerom bolo podporovať spoluprácu národných ceduľových bánk a hľadať nové možnosti finančných obchodov. Po bretton-woodskych dohodách nadobudla BIS charakter platobnej inštitúcie mnohostranného clearingu pre európske krajiny. Po vytvorení Európskeho menového systému zastupuje centrálnu banku spoločenstva a spravuje jej menový fond. […]

Vybrané skupiny a kluby

V období po skončení druhej svetovej vojny sa štáty rozdelili do 3 skupín: priemyselne vyspelé ( kapitalistické), socialistické a rozvojové štáty. Priemyselne vyspelé štáty mali vždy protichodné záujmy vo vzťahu ku krajinám rozvojovým. Sformovali sa neformálne zoskupenia – Skupiny, ktoré reprezentovali záujmy svojich členov. Vznikli Skupina 10 (Klub desať), Skupina 6, Skupina 7, Skupiny 7+1 a Skupina 77, […]

Ďalšie medzinárodné organizácie

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)  OECD je anglická skratka pre pomenovanie inštitúcie Organisation for Economic Co-operation and Development, ktorú v slovenčine poznáme pod názvom Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 31 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Predchodcom OECD bola tzv. Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorú pôvodne založili […]

Konferencia OSN o obchode a rozvoji ( UNCTAD)

Konferencia OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (ďalej len “UNCTAD”) bola ustanovená rezolúciou Valného zhromaždenia OSN číslo 1995 (XIX) zo dňa 30.12.1964 ako trvalý orgán OSN na základe odporúčania I. Konferencie Spojených národov o obchode a rozvoji. Hlavným poslaním UNCTAD je podpora rozvoja medzinárodného obchodu s cieľom urýchlenia ekonomického rozvoja, najmä rozvojových […]

Členstvo SR vo WTO

Členstvo SR SR sa stala zmluvnou stranou GATT-u 1. januára 1993 na základe Protokolu o prístupe SR ku GATT. Týmto prevzala všetky práva a záväzky voči zmluvným stranám GATT-u od roku 1948, t.j. od vstupu bývalej ČSR do GATT-u. Na základe Dohody o zriadení WTO sa SR stala dňom vzniku WTO (1. január 1995) jej pôvodným členom. Z členstva SR […]

Orgány WTO

Ministerská konferencia (Ministerial Conference) je najvyšším orgánom WTO. Uskutočňuje sa najmenej raz za dva roky. Má výhradné právo prijímať rozhodnutia ku všetkým otázkam multilaterálneho obchodného systému a k dohodám, ktoré sú záväzné pre členov tejto organizácie. Výsledky ministerských konferencií sú sformulované v záverečných ministerských deklaráciách. V doterajšej histórii WTO sa uskutočnilo šesť ministerských konferencií. Generálna rada (General Council) má […]

Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj – Svetová banka

IBRD zaujíma významné miesto v medzinárodnom finančnom svete. Spolu s pridruženými organizáciami – Medzinárodnou finančnou korporáciou, Medzinárodným združením pre rozvoj, Mnohostrannou agentúrou pre investičné záruky tvorí sústavu, ktorá sa označuje ako Skupiny Svetovej banky. Svetová banka bola založená spolu s MMF v roku 1945 s cieľom hospodársky pomôcť vojnou zničenej Európe. Svetovou bankou bolo ako prvé v roku 1947 financované Francúzsko, […]

Orgány IMF

Rada guvernérov (Board of Governors) je najvyšší riadiaci orgán IMF, do ktorého všetky členské krajiny vymenúvajú guvernéra a jeho alternáta. Rada guvernérov, ktorej členmi sú ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk, prijíma zásadné rozhodnutia o činnosti fondu. Schádza sa obvykle raz ročne (na výročných zasadaniach MMF a Svetovej banky). Medzinárodný menový a finančný výbor (International Monetary and Financial Committee […]

Medzinárodný menový fond

Medzinárodný menový fond (International Monetary Fund – IMF) je medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej členmi je v súčasnosti 184 krajín sveta. Bola založená s cieľom podporovať medzinárodnú menovú spoluprácu, stabilitu výmenných kurzov a usporiadané režimy výmenných kurzov, napomáhať hospodárskemu rastu a vysokej miere zamestnanosti a poskytovať dočasnú finančnú pomoc pre krajiny v záujme pomôcť prekonať problémy spojené s nerovnováhou ich platobných bilancií. […]

Hospodárska a sociálna rada (Economic and Social Council) ECOSOC

Hospodárska a sociálna rada je podľa Charty OSN orgánom  pre koordináciu hospodárskej a sociálnej činnosti OSN a pridružených odborných organizácií a inštitúcií. Hospodárska a sociálna rada sa skladá z 54 členov Organizácie Spojených národov volených Valným zhromaždením. Ročne je volených 18 členov Hospodárskej a sociálnej rady na obdobie 3 rokov. Členovia, ktorým funkčné obdobie uplynulo, […]