Výhody hraničných lokalít pre chránený priemysel

V predchádzajúcej časti bolo poukázané na to, že výrobcovia sú vhodní na vyhýbanie sa z územia vedľa trhovej prekážky, ktoré môže zmenšiť svoje trhové alebo zásobné územie. Výrobcovia na druhej strane hranice, avšak len tí ktorí sú tým chránení, sú vhodní na zvolenie lokality vedľa prekážky. Napríklad krajina, ktorá importovala vyrábané produkty, sa môže rozhodnúť importovať produkty […]

STRATEGICKÉ PERSPEKTÍVY

Formujúce sa strategické prostredie Aliancia pôsobí v prostredí pokračujúcej zmeny. Vývin udalostí v posledných rokoch bol celkovo pozitívny, pretrvávajú však neistoty a riziká, ktoré môžu prerásť do akútnych krízových situácií. V tomto meniacom sa kontexte plní NATO kľúčovú úlohu pri posiľňovaní euroatlantickej bezpečnosti po skončení studenej vojny. Zvyšuje sa politická úloha Aliancie, prehlbuje sa jej […]

Registrácia motorových vozidiel a stavebného povolenia

Registrácia motorových vozidiel Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■ Krajské/okresné riaditeľstvá Policajného zboru  [www.minv.sk/krpz**] Dosiahnutá úroveň: ■ Jednosmerná interakcia: Ústredný portál verejnej správy ■ Jednosmerná interakcia: Krajské/okresné riaditeľstvá PZ SR Službu je možné elektronizovať v dvoch rovinách. Prvá sa týka vytvorenia centrálneho registra evidencie technických parametrov motorových vozidiel, ktorý by mal byť sprístupnený […]

Nevládne medzinárodné organizácie (NGOs)

Okrem IGOs sa na medzinárodnej scéne pohybujú subjekty, ktoré nie sú vládami jednotlivých krajín nijako viazané ani kontrolované. V mnohých oblastiach sa prekrývajú obidva typy organizácií, vedľa seba pracujú Medzinárodný Červený kríž a Polmesiac s UNHCR, Amnesty International a Rada Európy,  Lekári bez hraníc a WFP. Klasifikácia NGOs NGOs tvoria mnohopočetnú skupinu veľmi diferencovaných organizácií s rôznymi cieľmi, štruktúrymi a motiváciami. Preto […]

Konkurencia na jednotlivých trhoch

Existujú tisícky trhov a evidencia týchto trhov nie je kompletná, preto ekonómovia nemôžu byť presní pri určovaní monopolu v celej ekonomike. Príčiny rastúcej konkurencieschopnosti zvýšenie konkurencieschopnosti dovozom Dovoz vzrátol na význame od polovice 60. rokov, kedy tvoril v niektorých odvetviach 10 % amerického odbytu. Konkurencieschopnosť v dôsledku dovozu má špeciálnu silu, čo dokazujú aj jeho podiely na trhu. Je […]

Verejný sektor a trhový mechanizmus

Proces, v ktorom sa celkové použitie zdrojov rozdeľuje medzi produkciu súkromných a verejných statkov. Ide tu o alokačnú funkciu rozpočtovej politiky. Pri alokačnej funkcii si musíme uvedomiť, že určité statky (z hľadiska pochopenia tu ide o určité hodnoty, alebo číro lingvisticky je statkom prostriedok schopný uspokojovať ľudskú potrebu, hmotné a duchovné hodnoty), ktoré nazývame verejné na rozdiel od statkov súkromných, nemožno […]

Vytvorenie chráneného trhového územia a produkčných centier

Znižovanie veľkosti trhových území spôsobuje samozrejme zvýšenie ich počtu a tým aj rozptyl spracovateľských lokalít na celom území trhu. Zámerom ochranných pravidiel dovozu je nadobudnúť alebo držať pre chránených domácich výrobcov oddelené trhové územie, ktoré by inak neexistovalo. Pravidlá vývozu surovín  a energie sú rovnako navrhnuté tak, aby takéto materiály ostali vo vnútri štátu pre ďalšie spracovanie, […]

Poslanie a úlohy NATO

Poslanie NATO Hlavným a trvalým poslaním NATO, zakotveným vo Washingtonskej zmluve, je garantovať slobodu a bezpečnosť všetkých jej členov politickými a vojenskými prostriedkami. Aliancia je založená na spoločných hodnotách demokracie, ľudských práv a zákonnosti a od svojho vzniku usilovala o zabezpečenie spravodlivého a trvalého mierového usporiadania v Európe. Tak bude konať aj naďalej. Dosiahnutie tohto […]

Príspevky sociálneho zabezpečenia a osobné doklady

Príspevky sociálneho zabezpečenia Miesto prístupu: ■ Ústredný portál verejnej správy [www.portal.gov.sk] ■ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny [www.employment.gov.sk] ■ Portál Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny [www.upsvar.sk] ■ Sociálna poisťovňa [www.socpoist.sk] ■ SAIA [www.saia.sk] ■ Študentský pôžičkový fond [www.spf.sk] Dosiahnutá úroveň: ■ Informatívna: Ústredný portál verejnej správy ■ Jednosmerná interakcia: príslušné inštitúcie a úrady Indikátor pre […]

Funkcie IGOs

IGOs sa zameriavajú na oblasti špecifikované chartou OSN. Ide o hospodársky a sociálny rozvoj, ochranu životného prostredia, výživu a poľnohospodárstvo, otázky žien a detí, humanitárnu pomoc a pomoc utečencom, medzinárodné právo, medzinárodný mier a bezpečnosť, odzbrojenie, obmedzenie zbrojenia a kontrolné režimy. Veľká skupina organizácií sa zaoberá otázkami rozvoja a rozvojovou pomocou, ktoré patria k dlhodobým prioritám činnosti OSN. Do tejto oblasti smeruje aj najviac […]