Poslanie a úlohy NATO

Poslanie NATO

Hlavným a trvalým poslaním NATO, zakotveným vo Washingtonskej zmluve, je garantovať slobodu a bezpečnosť všetkých jej členov politickými a vojenskými prostriedkami. Aliancia je založená na spoločných hodnotách demokracie, ľudských práv a zákonnosti a od svojho vzniku usilovala o zabezpečenie spravodlivého a trvalého mierového usporiadania v Európe. Tak bude konať aj naďalej. Dosiahnutie tohto cieľa môže byť spojené s rizikom krízy a konfliktu ovplyvňujúceho bezpečnosť euroatlantického priestoru. Preto Aliancia nielen zabezpečuje obranu svojich členov, ale prispieva k mieru a stabilite v tomto regióne.  Aliancia stelesňuje transatlantický zväzok, ktorým je bezpečnosť Severnej Ameriky trvale spätá s bezpečnosťou Európy. Je to konkrétne vyjadrenie efektívneho kolektívneho úsilia jej členov pri podpore ich spoločných záujmov.

Základným princípom, ktorým sa riadi pôsobenie Aliancie, je princíp spoločnej povinnosti a vzájomnej spolupráce medzi zvrchovanými štátmi na podporu nedeliteľnosti bezpečnosti pre všetkých jej členov. Solidarita a súdržnosť v rámci Aliancie prostredníctvom každodennej spolupráce v politickej i vo vojenskej oblasti zabezpečuje, že žiadny jednotlivý spojenec nie je nútený spoliehať sa iba na svoje vlastné úsilie, ak má čeliť vážnym bezpečnostným výzvam. Aliancia bez toho, aby zbavovala členské štáty ich práva a povinnosti vykonávať ich zvrchované práva v oblasti obrany, umožňuje im prostredníctvom kolektívneho konania dosiahnuť základné ciele svojej národnej bezpečnosti.

Vedomie rovnakej bezpečnosti pre členov Aliancie, bez zreteľa na ich rozdielne podmienky a na ich vlastnú vojenskú spôsobilosť, prispieva k stabilite v euroatlantickom priestore. Aliancia usiluje o takéto výhody nielen pre svojich členov, ale prijala za svoju povinnosť utváranie podmienok umožňujúcich rozšírenie partnerstva, spolupráce a dialógu s ostatnými, ktorí zdieľajú jej široké politické ciele.

Na splnenie svojho hlavného poslania ako Aliancie štátov , viazaných Washingtonskou zmluvou a Chartou Organizácie Spojených národov, Aliancia ďalej plní aj nasledovné bezpečnostné úlohy.

V oblasti bezpečnosti: byť jedným z nepostrádateľných základov pre stabilné euroatlantické bezpečnostné prostredie, založené na posilňovaní demokratických inštitúcií a záväzku mierového vyriešenia sporov, v ktorom žiadna krajina nebude mať možnosť zastrašovať alebo donucovať ktorúkoľvek inú krajinu za pomoci hrozby silou alebo použitia sily.

V oblasti konzultácií: v zhode s článkom 4 Severoatlantickej zmluvy slúžiť ako hlavné transatlantické fórum na konzultácie spojencov o akýchkoľvek otázkach, ktoré sa dotýkajú ich životne dôležitých záujmov, vrátane možného vývoja, s ktorým sú spojené riziká pre bezpečnosť členov a na potrebné koordinovanie ich úsilia v oblastiach spoločného záujmu.

V oblasti odstrašovania a obrany: odstrašovať a zabezpečiť obranu pred akoukoľvek hrozbou agresie proti ktorémukoľvek členskému štátu NATO, ako je upravené v článkoch 5 a 6 Washingtonskej zmluvy.

Pri plnení svojho poslania a hlavných bezpečnostných úloh bude Aliancia naďalej rešpektovať legitímne bezpečnostné záujmy ostatných a usilovať o mierové vyriešenie sporov podľa úpravy v Charte Organizácie Spojených národov. Aliancia bude pomáhať pri utváraní mierových a priateľských medzinárodných vzťahov a podporovať demokratické inštitúcie. Aliancia sa nepovažuje za žiadneho protivníka krajiny.