Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Právna úprava tejto dane je obsiahnutá najmä v Zákone č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, vo Vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch, ako i vo Vyhláške Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 236/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

Subjektom dane je daňový dlžník.

Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.

Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch, s výnimkou cigariet. Pri nich je základom počet kusov cigariet a cena cigariet za spotrebiteľské balenie, uvedená na kontrolnej známke, ktorou je balenie označené. Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky 90 mm. Každých ďalších 90 mm a menej je na účely výpočtu dane ďalším kusom cigarety. Teda napr. 91 – 180 mm dlhý tabakový povrazec sa považuje za dva kusy cigarety, 181 mm – 270 mm sa považuje za tri kusy.

Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet je špecifická, pevná – vo výške 1,40 Sk za kus cigary alebo cigarky a 1 350 Sk za kilogram tabaku. V prípade cigariet sa uplatňuje (ako jediná v celej našej daňovej sústave) kombinovaná sadzba dane, ktorá pozostáva z dvoch špecifických sadzieb, a to pevnej – vo výške 0,91 Sk za 1 kus cigarety (zákon používa pojem špecifická časť) a pohyblivej lineárnej, ktorá činí 20 % z ceny spotrebiteľského balenia (v terminológii zákonodarcu percentuálna časť). Cena za spotrebiteľské balenie teda zahŕňa už i daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň! Zvolená formulácia sadzby dane je preto dosť problematická, keďže sa tým uplatňuje dvojité zdanenie toho istého predmetu tou istou daňou. Navyše vzniká i neštandardný vzťah medzi spotrebnou daňou a daňou z pridanej hodnoty. Tradične je súčasťou daňového základu DPH je i spotrebná daň. V tomto prípade je to tiež tak, keďže cena spotrebiteľského balenia je tvorená cenou cigariet navŕšenou o špecifickú časť spotrebnej dane, ktoré tvoria základ pre výpočet dane z pridanej hodnoty. Všetky tieto tri zložky sú potom základom pre určenie spotrebnej dane percentuálnou sadbou. Prípadný argument, že percentuálnou časťou kombinovanej sadzby dane je zaťažený okrem tabakového povrazca aj filter, obal a iné zložky tvoriace cenu pre konečného spotrebiteľa, nie je postačujúci na ospravedlnenie takéhoto nesystémového zásahu do daňovej sústavy.

Zavedením kombinovanej sadzby bolo zároveň treba ustanoviť aj jej minimálnu výšku z dôvodu zamedzenia možného poklesu výnosu z tejto dane. Percentuálna časť sadzby je totiž závislá od ceny, ktorú prevádzkovateľ daňového skladu (výrobca), oprávnený príjemca, daňový splnomocnenec a dovozca cigariet budú určovať a uvádzať na kontrolnej známke. Sadzba dane teda predstavuje minimálne 1,40 Sk za l kus cigarety.

Tabakové výrobky a cigarety osobitne sú v Európskej únii v porovnaní s praxou u nás zaťažené pomerne vysokou sadzbou dane. Slovenská republika sa pri negociačných rokovaniach zaviazala v rámci 5-ročného prechodného obdobia zabezpečiť rovnomerné zvyšovanie daňového zaťaženia cigariet tak, že k 1. 1. 2009 dosiahne minimálne daňové zaťaženie podľa príslušných európskych smerníc, teda 57 % z predajnej ceny, resp. 64 Eur za 1000 kusov.

Podobne ako je to v prípade liehu, aj spotrebiteľské balenie cigariet možno do daňového voľného obehu uviesť len vtedy,  ak je označené kontrolnou známkou. Takéto označovanie možno vykonávať len v podniku, ktorý cigarety vyrába. Na kontrolnej známke sa povinne uvádza cena cigariet a ich spotrebiteľské balenie možno predať na konečnú spotrebu len za túto cenu. Práva a povinnosti spojené s označovaním sú v zásade totožné s režimom uplatňovaným pri spotrebnej dane z liehu.

Okrem predaja cigariet neoznačených kontrolnou známkou a ich uvádzania do obehu za cenu inú, ako je cena uvedená na kontrolnej známke, sa zakazuje i predaj podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu odlišnú od tej, ktorá je uvedená na kontrolnej známke, a predaj z otvoreného spotrebiteľského balenia alebo mimo neho po kusoch.