Spotrebná daň z minerálneho oleja

Prameňmi právnej úpravy tejto dane sú: Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 330/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje prevodový kľúč kódov kombinovanej nomenklatúry na účely spotrebnej dane z minerálneho oleja, a Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 233/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja.

Subjektom dane je daňový dlžník.

Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu. Vymedzenie pojmu minerálny olej je pritom značne široké, keď zahŕňa jednak tovary určené na použitie ako pohonná látka alebo palivo, ale aj tie minerálne oleje, ktoré nie sú takto vyrobené, ale môžu byť na uvedený účel použité alebo sa naň ponúkajú. Takéto širšie zadefinovanie je dôležité z pohľadu obmedzenia priestoru možných daňových únikov. Totiž niektoré minerálne oleje, ktoré sú predmetom dane, podliehajú daňovému dozoru, ale nemajú ustanovenú sadzbu dane, pretože majú iné primárne určenie ako pohonná látka alebo palivo, ale v konečnom dôsledku môžu byť použité na účely podliehajúce zdaneniu. Ide o niektoré druhy tzv. technických benzínov, stredných olejov (petroleje) a pod.

Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15 ° C alebo v kilogramoch.

Sadzby dane sú špecifické, pevné – od 0 Sk až po 18 000 Sk za 1000 kilogramov. Rozlišuje sa pritom základná a znížená sadzba dane, ktorá sa uplatňuje na označené plynové oleje.

Fiškálne označovanie plynového oleja v praxi znamená primiešanie ustanoveného farbiva a indikačnej látky do plynového oleja, pričom takáto činnosť podlieha daňovému dozoru. Plynový olej môže byť označovaný len v daňovom sklade, ktorý má od colného úradu príslušné povolenie. Takýto olej môže byť použitý len ako palivo na výrobu tepla alebo ako pohonná látka v železničnej doprave, v poľnohospodárstve a v motoroch stacionárnych zariadení na výrobu elektrickej energie. To si vyžaduje od colných úradov dôslednú kontrolnú činnosť v užívateľských podnikoch, ktoré majú v odbernom poukaze uvedené používanie označeného plynového oleja.

Zákon ustanovuje sadzby dane len na tie minerálne oleje, ktoré sú pohonnými látkami (napr. motorové benzíny, plynové oleje – motorová nafta), alebo palivami na výrobu tepla (plynový olej – vykurovací olej), pretože zámerom legislatívy EÚ upravujúcej zdaňovanie minerálnych olejov spotrebnou daňou je zdaniť len minerálne oleje určené na použitie (t. j. ako také vyrobené, napr. motorové benzíny, plynové oleje – motorové nafty), ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka alebo palivo. Ak sa však „nezdanené“ minerálne oleje použijú ako pohonná látka alebo palivo, zdania sa sadzbou takého minerálneho oleja, ktorému sa účelom svojho použitia najviac približujú.