Pozastavenie dane

Pozastavenie dane tak umožňuje voľný pohyb predmetu spotrebnej dane na území Európskej únie a zároveň zdanenie v krajine jeho konečnej spotreby. Pre úplnosť napokon treba ešte uviesť, že tento režim sa uplatní aj pre daňovo zaťažený tovar ktorý sa stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu.

Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tovarov podliehajúcich dani alebo sklad takýchto tovarov, nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu Európskej únie, ak jeho prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov tohto štátu. V daňovom sklade je dovolené umiestňovať len výrobky v pozastavení dane. Účelom pozastavenia dane je, aby v odôvodnených prípadoch, t.j. počas výroby a dlhodobého skladovania väčších objemov predmetu dane, tento predmet dane nebol zaťažený spotrebnou daňou a aby tým neefektívne neviazal veľké objemy finančných prostriedkov.

Podnikom na výrobu tovarov podliehajúcich dani je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, zariadené príslušným technologickým zariadením určeným na výrobu, v ktorom sa v rámci podnikania tieto tovary vyrábajú, spracúvajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú. Sklad daňovo zaťažených tovarov je priestorovo ohraničené miesto, nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania takéto výrobky prijímajú, skladujú alebo odosielajú. Právnická či fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať uvedený podnik, alebo sklad a spĺňa podmienky stanovené zákonom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak chce prevádzkovať viac daňových skladov, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky, požiada o povolenie na prevádzkovanie každého daňového skladu osobitne. Predmetom skúmania je predovšetkým daňová spoľahlivosť žiadateľa, ktorá sa preukazuje dokumentmi priloženými k žiadosti. Korektnosť uvedených údajov colný úrad overuje priamo u žiadateľa v príslušnom daňovom sklade.

Ak pri prevádzkovaní daňového skladu zaniknú dôvody, na základe ktorých bolo povolenie vydané, alebo vzniknú nové dôvody, na základe ktorých by povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nebolo vydané, colný úrad povolenie odníme. Prihliada však na závažnosť dôvodov z pohľadu možných daňových únikov alebo prípadného ohrozenia vymožiteľnosti dane. Colný úrad odníme povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak daňový sklad vstúpi do likvidácie.

Vysoké daňové zaťaženie

Vysoké daňové zaťaženie predmetov spotrebnej dane vyvoláva i vysoké riziko možných daňových únikov. Preto v súlade so predpismi Európskej únie jednou z kľúčových podmienok na vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinnosť zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady. V podmienkach Slovenskej republiky sa uplatňujú dva varianty zloženia zábezpeky, a to banková záruka podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a prevod alebo vklad finančných prostriedkov na účet colného úradu.

Zábezpeka sa platí vo výške dane pripadajúcej na priemerné dvojmesačné množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak nemožno výšku zábezpeky takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku vo výške dane pripadajúcej na predpokladané dvojmesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré bude uvedené do daňového voľného obehu v bežnom roku. Do množstva tabakových výrobkov uvádzaných do daňového voľného obehu sa započítava aj množstvo dodaných tabakových výrobkov na účely oslobodenia od dane.

Podstata zavedenia inštitútu zabezpečenia dane spočíva v tom, že v čase, keď je predmet dane vyrobený alebo prepravený na daňové územie a ešte nie je zdanený, si štát prostredníctvom zloženej zábezpeky na daň vytvára podmienky na pravidelný prísun finančných prostriedkov do rozpočtu i v tých prípadoch, keď prevádzkovateľ daňového skladu neodvedie do rozpočtu splatnú daň. V takom prípade štát použije zloženú zábezpeku na úhradu dane, čím sa však zníži. Prevádzkovateľ daňového skladu má potom povinnosť upraviť výšku zábezpeky. To isté platí aj vtedy, keď skutočné množstvo daňovo zaťažených výrobkov uvádzaných do daňového voľného obehu je vyššie, a teda i daň na ne pripadajúca je vyššia ako pôvodne ustanovená výška zábezpeky. V opačnom prípade, teda ak zložená zábezpeka je vyššia ako daň pripadajúca na skutočne uvádzané množstvo tabakových výrobkov do daňového voľného obehu, môže prevádzkovateľ daňového skladu požiadať o zníženie zábezpeky na daň. Ak ide o bankovú záruku, žiadosť o jej zníženie je podmienená súhlasom colného úradu. Colný úrad dokonca na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky čiastočne alebo úplne upustí od povinnosti jej zloženia, ale len v prípade, ak nie sú žiadne pochybnosti o daňovej spoľahlivosti žiadateľa a ak nie je ohrozená ani vymožiteľnosť dane.

Ako sme uviedli v predchádzajúcom výklade, pozastavenie dane sa uplatňuje na tovaroch nachádzajúcich sa v daňovom sklade, ale i na výrobky prepravované v súlade s ustanovenými podmienkami na území Slovenskej republiky, ako aj na území Európskej únie.