Ďalšie príčiny moci trhu

Market capture (zmocnenie sa trhu)

Firmy sa môžu zmocniť podielu na trhu rôznymi spôsobmi. Využívajú rôzne stratégie na odstránenie konkurencie, na zlučovanie sa s ďalšími firmami, alebo na získavanie súhlasu k tomu spájaniu. Oceňovanie, výrobný dizajn sú faktory, ktoré ovplyvňujú zisky podielov jednotlivých firiem na trhu. Niektoré metódy sú však neobjektívne, priam deštruktívne a môžu viesť k monopolizácii.

Random processess (náhodné procesy)

„Random“- náhoda  zahŕňa v sebe všetky historické, osobnostné, náhodné a nepredvídateľné udalosti, ktoré ovplyvňujú formovanie firemnej evolúcie. Vplyv každej z týchto udalostí môže byť malý, veľký, dlho trvajúci. Každý z týchto prvkov zapríčiňuje, že moc trhu sa vyvíja a potom slabne. Williamsom poukazuje, že firmy s vedúcim postavením na trhu môžu vznikať šťastím, náhodami, historickými zvláštnosťami, práve tak ako úsporami, alebo priamym úsilím o monopolizáciu. Ak raz vzniknú. Môžu pretrvať, dokonca ak nemajú žiadne úspory.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Public policies

Okrem ekonomických síl, taktiež aj verejná politika formuje štruktúru trhu. Verejná politika zvyšuje konkurencieschopnosť, redukuje, alebo ju blokuje. Protimonopolná politika redukuje dominantné postavenie na trhoch.

Verejná politika umožňuje udeľovanie patentov, ktoré priznávajú exkluzívne práva nad nejakým produktom už viac ako 32 rokov. Pridelením monopolu nad nejakým produktom môže spôsobiť vytvorenie nejakého dominantného trhu.

Poplatky a ďalšie bariéry na dovoze redukujú konkurencieschopné tlaky. Verejná politika môže vytvárať viac moc trhu ako ju redukovať. Chicago- UCLA analytici argumentujú, že jediné funkčné monopoly sú tie, ktoré boli vytvorené rozhodnutiami vlády. Podľa nich štát je vhodným nástrojom na vytváranie takýchto škodlivých monopolov, ktoré je veľmi ťažké odstrániť. A preto Chicago- UCLS je zástancom čo najmenších zásahov vlády do jednotlivých odvetví.

The Rate of Erosion of Market Power – Rozsah opotrebovania moci trhu

Podľa Chicago – UCLS navrhovateľov, konanie politiky, ktoré má potlačiť monopol, nemusí byť redukované, iba ak toto konanie je oveľa rýchlejšie, než konanie trhu. Iní zasa hovoria, že veľa dominantných firiem má trvalý podiel na trhu a zasa táto ustálenosť je účelnejšia pre konanie politiky na redukciu tohto dominantného postavenia.