NATO VO VYBRANÝCH POSKOMUNISTICKÝCH KRAJINÁCH

Slovensko a Nato

Washingtonský summit NATO v roku 1999 prijal Akčný program pre členstvo (Membership Action Plan – MAP) ako praktický nástroj na realizáciu záväzku Aliancie pokračovať v jej rozširovaní, a ktorý potvrdil politiku otvorených dverí. Na základe skúseností z prístupového procesu pri poslednom rozšírení Aliancie MAP zameriava obsah prípravy kandidujúcich krajín v nasledovných oblastiach:

  1. Politické a ekonomické otázky
  2. Obranné a vojenské otázky
  3. Otázky zdrojov
  4. Bezpečnostné otázky
  5. Právne otázky

Vláda SR rozhodli o využití MAP ako nástroja zdokonaľovania politických, obranných, hospodárskych a právnych štruktúr tak, aby čo najskôr a najviac zodpovedali štruktúram a normám NATO. Pred naším vstupom do NATO bol vypracovaný Program zabezpečenia prípravy SR na členstvo v NATO (tzv. PRENAME), ktorý vláda SR schválila svojím uznesením 9. júna 1999.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej firmy šetrí vaše náklady

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Slovenská republika sa od 7. septembra 1999 podieľala na činnosti KFOR vyslaním ženijnej jednotky v počte 40 profesionálnych vojakov, ktorá pôsobila v rámci rakúskeho práporu AUSCON/KFOR. KFOR boli medzinárodné sily pod vedením NATO v Kosove.

Operácia SFOR, ktorá bola začatá v Bosne a Hercegovine, bola tiež jednou z tých, na ktorej sa podieľali slovenskí vojaci. Hlavnými úlohami operácie bolo odvrátiť nové hrozby, stabilizovať situáciu, prispieť k bezpečnému prostrediu a zabezpečiť podporu medzinárodným organizáciám.
Predpokladá sa, že Slovensko využije svoje skúsenosti v oblasti prípravy na členstvo a bude napomáhať svojimi radami ďalším krajinám, ktoré preukážu záujem vstúpiť do Aliancie.
Účasť našich vojakov v zahraničných misiách dodáva Slovenskej republike dôležitý kredit. Slovensko sa veľmi aktívne zapája do vysielania vojakov v zahraničných misiách pod vedením NATO.
Taktiež je významná snaha Slovenska pri angažovaní slovenských dôstojníkov ozbrojených síl v partnerských štruktúrach NATO. Slovensko už pred svojim vstupom vyslalo odborníkov do štruktúr Aliancie a tento krok bol zo strany členských krajín veľmi pozitívne hodnotený.
Pre Slovenskú republiku je tiež veľmi dôležité, že od roku 2002 je zmluvnou stranou všetkých 12 globálnych medzinárodných antiteroristických dohovorov. Popri tom sa aktívne zapája aj do medzinárodných operácií, ktorých cieľom je stabilizácia krízových oblastí a boj proti nedemokratickým režimom.

Slovenská republika týmto demonštruje, že nechce a nemôže byť len pasívnym „konzumentom“ bezpečnosti, ale že musí aj aktívne prispievať k zvyšovaniu stability.