Rastlinná výroba

Rastlinná výroba je základné odvetvie poľnohospodárstva, ktoré sa zaoberá pestovaním kultúrnych plodín s cieľom dosiahnuť ekonomicky výhodné, stále a vysoké úrody v poţadovanej kvalite. Rastlinná výroba spĺňa najhumánnejšiu úlohu „zabezpečuje chlieb náš kaţdodenný do spotrebiteľského koša“. Záujmom je udrţanie produkčne výkonného poľnohospodárstva, zabezpečujúceho celoplošné obhospodarovanie pôdneho bohatstva krajiny, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti produktov rastlinnej výroby nielen v rámci krajín EU, ale aj svetových trhov.

Vypracovanie GDPR od outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA

Nové nariadenie GDPR z roku 2018 zaviedlo na Slovensku predovšetkým jednotnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v celej EÚ. Sprísnili sa pravidlá spracovania osobných údajov občanov EU a zvýšili sa dramaticky sankcie. Rozšírila sa aj teritoriálna pôsobnosť, tzn. že sa začala uplatňovať na európske organizácie a aj na organizácie, ktoré nie sú usadené v EÚ, ak ponúkajú služby dotknutým fyzickým osobám v EÚ. Neváhajte ak nemáte ešte ošetrené GDPR nariadenie vo vašej spoločnosti a nechajte si vypracovať GDPR dokumentáciu u outsourcingovej spoločnosti SAFEDATA. Firma Safedata.sk vypracovala viac ako tisícky dokumentácií pre spoločnosti na celom Slovensku.

Rastlinná výroba zabezpečuje produkty pre 16 druhov:

potraviny a krmoviny, suroviny pre potravinársky, farmaceutický, tukový, škrobárenský, liehovarnícky, textilný priemysel a niektoré iné priemyselné odvetvia, je teda základom pre surovinovú bázu pre odvetvia naprieč národným hospodárstvom. Zabezpečuje produkciu osív a sadív ako reprodukčného materiálu pre systematickú obnovu rastlinnej výroby.

Rastlinná výroba má teda nezastupiteľnú úlohu z hľadiska produkčného, kde produkuje organickú hmotu vyuţiteľnú pre (teda ekonomického) a mimoprodukčného (teda krajinotvorného). K základným druhom pestovaných plodín patria: obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny, priadne rastliny a špeciálne pestované rastliny.

Pridaj komentár