Poľnohospodárstvo ako súčasť národného hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Patrí do primárneho sektora v rámci klasifikácie národného hospodárstva. Slovensko sa vţdy začleňovalo medzi agrárne krajiny s čiastočne vyvinutým industriálnym sektorom. V štruktúre hospodárstva dlhodobo prevládalo poľnohospodárstvo ako hlavný zdroj tvorby HDP a výţivy obyvateľstva. Vývoj poľnohospodárstva vo vzťahu k národnému hospodárstvu bol v rokoch 2009-2013 rozdielny. Ak berieme do úvahy celý agrokomplex v SR, vrátane sluţieb a spracovateľských a na poľnohospodárstve participujúcich odvetví, ide s 15-percentným podielom na HDP a 17- percentným podielom na zamestnanosti o najsilnejšie odvetvie hospodárstva.

Poľnohospodárska sústava je vzájomne od seba závislých a vzájomne sa podmieňujúcich prvkov, procesov, prostriedkov a zariadení, racionálne usporiadaných, riadených a regulovaných v priestore a čase za účelom dosiahnutia optimálnej kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne výroby organickej hmoty.

Európske nariadenie GDPR sa týka nás všetkých

GDPR je nové nariadenie EP a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Na Slovensku vstúpilo do platnosti 25.5.2018. Nečakajte a nechajte si vypracovať GDPR od spoločnosti Safedata.sk, ktorá je jednotkou na trhu. GDPR (General Data Protection Regulation) výrazne posilní ochranu osobných údajov v EÚ a na Slovensku. Postupne sa zavádzalo do všetkých krajín EU. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Toto usporiadanie je ovplyvnené vonkajšími a vnútornými faktormi.2 Poľnohospodársky agrokomplex v Slovenskej a Českej republike prešiel náročným obdobím transformácie, stabilizácie, prípravy na vstup a samotný vstup sektora do „sveta“ EU. Táto zmena bola zásadná a doteraz ovplyvňuje ekonomiku a celkovú prácu komplexu vo vzťahu k zabezpečeniu obţivy pre obyvateľstvo, konkurenčne obstáť na spoločnom poľnohospodárskom trhu a v neposlednej rade aplikovať poznatky vedúce k udržateľnému rozvoju v poľnohospodárstva.

One Reply to “Poľnohospodárstvo ako súčasť národného hospodárstva”

  1. […] je súčasťou národného hospodárstva každej krajiny […]

Pridaj komentár