Postavenie poľnohospodárstva v ekonomike SR

Poľnohospodárstvo SR zastúpené právnickými osobami dosiahlo v roku 2007 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 314 mil. Sk. Vývoj základných ekonomických ukazovateľov bol sprevádzaný rýchlejším rastom nákladov (o 3,9 mld. Sk) ako výnosov (2,9 mld. Sk). V medziročnom raste tak prišlo k poklesu takmer o 1 miliardu Sk. Tržby za vlastné výrobky v bežných cenách sa medziročne zvýšili, pri raste tržieb za predaj rastlinných výrobkov o 19 % a poklese tržieb za predaj živočíšnych výrobkov o 0,5 %. K lepším výsledkom prispel aj rast cien rozhodujúcich komodít najmä obilia, olejnín a mlieka. Ceny obilia boli oproti predchádzajúcim rokom až dvojnásobne vyššie.
K prudkému rastu cien obilnín a olejnín prispela aj dotovaná výroba biopalív.

Výsledky hospodárenia v SR

Výsledok hospodárenia v roku 2007, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, pozitívne ovplyvnili celkové podpory, najmä priame platby, ktoré medziročne vzrástli. Výška celkových priamych platieb, vrátane doplnkových národných priamych platieb, dosiahla po prvýkrát od vstupu SR do EU maximálnu možnú úroveň, teda 70 % poskytnutých platieb v EÚ. Priame platby zohrávajú významný finančný zdroj v rozvoji a prispôsobovaní poľnohospodárskeho sektora k zahraničnej konkurencii.

Zabezpečujú poľnohospodárskym prvovýrobcom nepretržité financovanie ich výrob finančnými inštitúciami. Ide o krátkodobé preklenovacie úvery z komerčných bánk, ktoré poľnohospodári splácajú podporami z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Napriek týmto pozitívnym tendenciám poľnohospodárska výroba sa zvýšila len mierne a to najmä zásluhou nárastu rastlinnej produkcie, pretože živočíšna produkcia aj popri cielenej podpore klesla. Dosiahnutie 100 % úrovne platieb sa predpokladá až v roku 2013.

Prísnejšie pravidlá a vyššie sankcie za nedodržanie GDPR

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút.

Pozícia služieb sa pri tvorbe HDP posilňuje a klesá podiel poľnohospodárstva, stavebníctva a priemyslu. Napriek zmenšovaniu sa podielu priemyslu na tvorbe HDP zostáva priemyselná výroba výrazným stimulátorom rozvoja sektora služieb.

Najdynamickejší rozvoj výroby oproti roku 2000 zaznamenala do roku 2007 výroba dopravných prostriedkov. Vysoký objem produkcie je zaznamenaný aj vo výrobe elektrických a optických zariadení. V prípade dodávateľských odvetví vysoko vzrástla produkcia výrobkov z gumy a plastov a výroba kovov či kovových výrobkov.

Slovenská priemyselná výroba v súčasnosti stojí na troch významných odvetvových pilieroch na výrobe dopravných prostriedkov, ďalej kovov a kovových výrobkov a na elektrotechnike. Hodnota investícií v rokoch 2000 až 2007 dosiahla v odvetviach priemyselnej výroby SR takmer 700 mld. Sk.

Poľnohospodárstvo je súčasťou národného hospodárstva každej krajiny.

Pridaj komentár