Poľnohospodárstvo ako súčasť národného hospodárstva

Poľnohospodárstvo

Patrí do primárneho sektora v rámci klasifikácie národného hospodárstva. Slovensko sa vţdy začleňovalo medzi agrárne krajiny s čiastočne vyvinutým industriálnym sektorom. V štruktúre hospodárstva dlhodobo prevládalo poľnohospodárstvo ako hlavný zdroj tvorby HDP a výţivy obyvateľstva. Vývoj poľnohospodárstva vo vzťahu k národnému hospodárstvu bol v rokoch 2009-2013 rozdielny. Ak berieme do úvahy celý agrokomplex v SR, vrátane sluţieb a spracovateľských a na poľnohospodárstve participujúcich odvetví, ide s 15-percentným podielom na HDP a 17- percentným podielom na zamestnanosti o najsilnejšie odvetvie hospodárstva.

Poľnohospodárska sústava je vzájomne od seba závislých a vzájomne sa podmieňujúcich prvkov, procesov, prostriedkov a zariadení, racionálne usporiadaných, riadených a regulovaných v priestore a čase za účelom dosiahnutia optimálnej kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne výroby organickej hmoty.

Toto usporiadanie je ovplyvnené vonkajšími a vnútornými faktormi.2 Poľnohospodársky agrokomplex v Slovenskej a Českej republike prešiel náročným obdobím transformácie, stabilizácie, prípravy na vstup a samotný vstup sektora do „sveta“ EU. Táto zmena bola zásadná a doteraz ovplyvňuje ekonomiku a celkovú prácu komplexu vo vzťahu k zabezpečeniu obţivy pre obyvateľstvo, konkurenčne obstáť na spoločnom poľnohospodárskom trhu a v neposlednej rade aplikovať poznatky vedúce k udržateľnému rozvoju v poľnohospodárstva.

Každý podnikateľ v priebehu svojej činnosti sa snaží o dosahovanie čo najlepších výsledkov, ktoré jeho firmu dostávajú do rôznych záväzkov. Ak už je ale ich množstvo natoľko veľké, že už nieje iného východiska, vhodne zvolenou stratégiou je v takomto prípade zvoliť likvidáciu sro. Jedná sa však o komplikovanejšľí proces s ktorým vedia pomôcť len odborníci.

One Reply to “Poľnohospodárstvo ako súčasť národného hospodárstva”

  1. […] je súčasťou národného hospodárstva každej krajiny […]

Pridaj komentár