Porušenie finančnej disciplýni FO alebo PO

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu je povinná vrátiť finančné prostriedky do rozpočtu, z ktorého boli poskytnuté alebo použité, a to vo výške porušenia finančnej disciplíny; zároveň je povinná zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do doby vrátenia finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy

 • Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu je povinná odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny za každý aj začatý deň omeškania odvodu; ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny a odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny, správne konanie sa nezačne. Ak sa porušenie finančnej disciplíny zistí pri výkone kontroly a finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny vráti právnická osoba alebo fyzická osoba do dňa  skončenia kontroly penále sa znižuje na polovicu.
 • Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu, je povinná zaplatiť penále vo výške 0,1 %  zo sumy použitej po určenej lehote  za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny, najviac do výšky tejto sumy.
 • Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu je povinná zaplatiť pokutu. Pokuta za porušenie finančnej disciplíny sa ukladá od 1000 Sk do 300 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu. Za porušenie finančnej disciplíny sa pokuta ukladá od 500 Sk do 100 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu.
 • Subjekt verejnej správy,  ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.
 • Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu subjektu verejnej správy, je príjmom rozpočtu toho subjektu verejnej správy, ktorý ich poskytol. Penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny subjektom verejnej správy sú príjmom štátneho rozpočtu.
 • Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá a vymáha ten kontrolný orgán alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a s prostriedkami Európskej únie ukladá príslušná správa finančnej kontroly, ktorá ich aj vymáha. V prípade potreby odvod, penále a pokutu  môže uložiť a vymáhať ministerstvo financií.
 • Ak porušenie finančnej disciplíny zistí orgán oprávnený na výkon kontroly podľa osobitného predpisu je povinný oznámiť porušenie finančnej disciplíny kontrolnému orgánu alebo orgánu dozoru štátu.
 • Odvod, penále a pokutu za to isté porušenie finančnej disciplíny možno uložiť len raz.
 • Ukladanie a vymáhanie odvodu, penále a pokuty sa riadi všeobecnými predpismi o správnom konaní.
 • Odvod spolu s penále, ktoré pri kontrolovanom subjekte nepresiahne sumu 5000 Sk,  sa neukladá.
 • Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny.

Podnikateľská činnosť nie je práve najľahším druhom zárobkovej činnosti v súčasnosti a počas podnikania môže nastať množstvo nepríjemných okolností, ktoré v konečnom dôsledku vedú až k likvidovanej sro. Tento bod je najvhodnejší konzultovať s odborníkmi, ktorí sa danou problematikou zaoberajú.