Porušenie finančnej disciplýni FO alebo PO

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu je povinná vrátiť finančné prostriedky do rozpočtu, z ktorého boli poskytnuté alebo použité, a to vo výške porušenia finančnej disciplíny; zároveň je povinná zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do doby vrátenia finančných prostriedkov, najviac do výšky tejto sumy

 • Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu je povinná odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny za každý aj začatý deň omeškania odvodu; ak právnická osoba alebo fyzická osoba sama zistí porušenie finančnej disciplíny a odvedie finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny, správne konanie sa nezačne. Ak sa porušenie finančnej disciplíny zistí pri výkone kontroly a finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny vráti právnická osoba alebo fyzická osoba do dňa  skončenia kontroly penále sa znižuje na polovicu.
 • Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu, je povinná zaplatiť penále vo výške 0,1 %  zo sumy použitej po určenej lehote  za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny, najviac do výšky tejto sumy.
 • Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu je povinná zaplatiť pokutu. Pokuta za porušenie finančnej disciplíny sa ukladá od 1000 Sk do 300 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu. Za porušenie finančnej disciplíny sa pokuta ukladá od 500 Sk do 100 000 Sk v závislosti od závažnosti porušenia finančnej disciplíny a dĺžky trvania protiprávneho stavu.
 • Subjekt verejnej správy,  ktorý porušil finančnú disciplínu, je povinný uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie finančnej disciplíny postup podľa osobitných predpisov.
 • Odvod, penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu subjektu verejnej správy, je príjmom rozpočtu toho subjektu verejnej správy, ktorý ich poskytol. Penále a pokuta za porušenie finančnej disciplíny subjektom verejnej správy sú príjmom štátneho rozpočtu.
 • Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá a vymáha ten kontrolný orgán alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať kontrolu alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitným predpisom. Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a s prostriedkami Európskej únie ukladá príslušná správa finančnej kontroly, ktorá ich aj vymáha. V prípade potreby odvod, penále a pokutu  môže uložiť a vymáhať ministerstvo financií.
 • Ak porušenie finančnej disciplíny zistí orgán oprávnený na výkon kontroly podľa osobitného predpisu je povinný oznámiť porušenie finančnej disciplíny kontrolnému orgánu alebo orgánu dozoru štátu.
 • Odvod, penále a pokutu za to isté porušenie finančnej disciplíny možno uložiť len raz.
 • Ukladanie a vymáhanie odvodu, penále a pokuty sa riadi všeobecnými predpismi o správnom konaní.
 • Odvod spolu s penále, ktoré pri kontrolovanom subjekte nepresiahne sumu 5000 Sk,  sa neukladá.
 • Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia finančnej disciplíny.

Nedodržanie GDPR stálo malé firmy vysoké sankcie

Dramatické sankcie za nedodržanie GDPR nariadenia EÚ už postihujú malé spoločnosti na Slovensku. Úrady vykonali v roku 2019 viaceré kontroly na správu osobných údajov v malých spoločnostiach. Vo viac ako polovici ustanovili aj následné sankcie. Pre malé a stredné spoločnosti je vhodné vypracovať dokumentáciu GDPR formou outsourcingu. Takúto službu poskytuje napríklad spoločnosť Safedata.sk. Nariadenie GDPR sa začalo uplatňovať rovnako v celej Európskej únii od 25. mája 2018.