Dane v Slovenskej republike

Historický vývoj daní  na Slovensku Osobitosti historického vývoja v jednotlivých krajinách viedli k tomu, že sústava daní uplatňovaných v tom-ktorom štáte sa postupne vyvíjala podľa daných okolností. Tento vývoj nebol vždy rovnomerný a je samozrejmé, že ani v susedných krajinách neprebiehal vždy paralelne. Koncom 19. storočia sa dane postupne sformovali do stabilnej podoby. Napriek uvedenému […]

Porušenie finančnej disciplýni FO alebo PO

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá porušila finančnú disciplínu je povinná vrátiť finančné prostriedky do rozpočtu, z ktorého boli poskytnuté alebo použité, a to vo výške porušenia finančnej disciplíny; zároveň je povinná zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny za každý aj začatý deň porušenia finančnej disciplíny do doby vrátenia finančných […]

Ministertsvo financií

Ministerstvo financií  predkladá návrh záverečného účtu verejnej správy vrátane štátneho záverečného účtu za príslušný rozpočtový rok vláde. Vláda predkladá národnej rade návrh štátneho záverečného účtu za predchádzajúci rozpočtový rok najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a na informáciu  záverečný účet verejnej správy. Národná rada pri prerokovaní štátneho záverečného účtu rozhoduje o použití prebytku štátneho […]

Práva a povinnosti rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia  poskytujú  svoje výkony odplatne v súlade s osobitným predpisom. Štátne rozpočtové organizácie si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne. Rozpočtové organizácie zriadené obcou si navzájom poskytujú výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo tejto obce. Rozpočtové organizácie zriadené vyšším územným celkom si navzájom […]

Hospodárenie rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov. Zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu určenými zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a zriaďovateľom. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením.  Zriaďovateľ určí, ktoré vnútorné organizačné jednotky v rámci rozpočtovej […]

Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré je určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtovými organizáciami   sú všetky štátne orgány.     Príspevková organizácia je právnická osoba […]

Rozpočtové rezervy

Na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo  na krytie zníženia  rozpočtovaných  príjmov  sa vytvárajú v štátnom rozpočte rozpočtové rezervy. O hospodárení s rozpočtovými rezervami podáva vláda správu národnej  rade v rámci správy o plnení rozpočtu verejnej správy a v rámci záverečného účtu verejnej správy. Rozpočtové provizórium Ak nie je zákon o štátnom rozpočte na […]

Štátny rozpočet

Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok obsahuje rozpočtované príjmy, rozpočtované výdavky  a finančné operácie so štátnymi  finančnými aktívami a iné operácie, ktoré ovplyvňujú stav štátnych finančných aktív alebo štátnych finančných pasív. Štátny rozpočet schvaľuje národná rada zákonom o štátnom […]

Subjekty verejnej správy

Subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v  registri  organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu, a to a) v ústrednej správe, b) v územnej samospráve, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia Ústrednej správe sa vykazujú  štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, […]

VEREJNÉ FINANCIE V SR

Rozpočtová sústava  Slovenskej republiky Základným pilierom slovenskej rozpočtovej sústavy  sú rozpočty verejnej správy a samosprávy. V roku 2005 nastali zásadné zmeny slovenského rozpočtovania oproti rozpočtovaniu uplatňovanému fakticky od návratu slovenskej ekonomiky a štátu k trhovým princípom. Najdôležitejšie zmeny rozpočtu Verejnej správy: Všeobecnú a ucelenú úpravu nakladania s verejnými prostriedkami, jednotnú a všeobecne platnú definíciu sektora verejnej správy v právnom poriadku Slovenskej republiky a prostredníctvom […]